Menerstatning - hva betyr egentlig det?


Med menerstatning menes erstatning for varig medisinsk invaliditet/ funksjonstap som følge av erstatningsberettiget skadehandling.

Folketrygden har forskrift om menerstatning med tilhørende tabell fra tidligere hetende Sosialdepartementet, som retningsgivende for formål og fastsettelse av invaliditetsgraden.

Menerstatning – en ikke-økonomisk erstatning

Det kalles en ikke- økonomisk erstatning, altså en erstatningspost som ikke hensyntar hvorvidt den enkelte har blitt påført et økonomisk tap, eksempelvis inntektstap eller utgifter. Erstatningsformen er ment å gi kompensasjon for ulempe som følge av skaden, og da for varig medisinsk invaliditet. Varig medisinsk invaliditet betyr en fysisk og/ eller psykisk funksjonsnedsettelse. Fritidsinteresser eller yrke/ nedsatt evne til å utføre arbeidsoppgaver, vil altså ikke hensyntas. Erstatningsformen forsøker derimot å ta hensyn til den enkeltes tap av livsutfoldelse og livskvalitet som skaden har påført, da under en bestemt invaliditetsgrad. I den grad det lar seg gjøre trekkes det skille mellom menerstatning og erstatning for medisinsk behov samt sosialmedisinsk behov.

Utmåles under særskilt ansvarsregel

Menerstatning utmåles og gis under særskilt ansvarsregel eller dens henvisning til skadeerstatningsloven, se angivelse av grunnlagene nedenfor.
Skadeerstatningsloven § 3-2
Bilansvarsloven § 6
Pasientskadeloven § 4
Voldsoffererstatningsloven § 5
Yrkesskadeforsikringsloven §§ 12 og 13
Folketrygdloven § 13-17

Ble utsatt for væpnet ran på jobb – fikk erstatning etter flere år

Ble utsatt for væpnet ran på jobb – fikk erstatning etter flere år

Fikk ikke informasjon fra jobb eller politiet om at hun kunne ha krav på erstatning etter ran. Ble tilkjent erstatning og fikk dekket advokatkostnadene.

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/ran-erstatning/

Medisinsk invaliditet

Menerstatning gis ved minimum 15 % varig medisinsk invaliditet, dvs. etter at skaden er vurdert av eksempelvis en spesialistlege opp mot Sosialdepartementets invaliditetstabell. Ved yrkesskadeforsikring er det anledning for arbeidsgiver å tegne utvidet invaliditetsforsikring, som da kan gjelde fra 1 %. Ellers er altså 15 % minimumsgrensen.

Stor skade

Erfaringsvis skal det mye til, altså det kreves forholdsvis stor skade, før retten til menerstatning utløses. I tillegg til at representant for skadevolder kan hevde at skaden er for liten, vil problemstillingen med hensyn til årsakssammenheng og hvorvidt skaden er varig kunne melde seg.

Har du spørsmål om menerstatning og skader?

Relaterte saker:

Helseplager som følge av støyskader i arbeidslivet
Yrkesskade dekket under sosiale arrangement?