Har du blitt skadet av istapper eller isblokker?


Vinteren medfører snøblokker og istapper på hustak, og disse utgjør en ekstrem risiko for mennesker og biler. Kan skadelidte kreve erstatning i slike tilfeller? Og hvem skal et eventuelt erstatningskrav rettes mot?

Fotgjengere som blir varig skadet av istapper eller isblokker som faller ned fra tak, har rett til erstatning fra gårdeier. Dette har blitt fastslått i en rekke rettslige avgjørelser. Fire vilkår må være oppfylt for å få medhold i et erstatningskrav. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, påregnelighet, årsakssammenheng og et økonomisk tap.

Jente fikk taksten i hodet – Mønepannedommen

En Høyesterettsdom fra 1972 omhandlet en 14 år gammel jente som hadde fått en taksten i hode, og som dermed ble påført en hodeskade. Spørsmålet i saken var hvorvidt eieren av bygården kunne pålegges erstatningsplikt for det økonomiske tapet jenta hadde blitt påført.

Retten la vekt på at gårdeieren pliktet å holde tilsyn med, og vedlikeholde taket, og på denne måten hadde mulighet til å forminske risikoen og dermed å forebygge skader. Videre la retten vekt på at gårdeieren kunne dekke sitt tap gjennom en ansvarsforsikring, og at han var nærmere til å bære de økonomiske følger av en slik ulykke enn den tilfeldig passerende som rammes.

Hva gjelder ansvarsgrunnlaget uttalte Høyesterett: «Under disse omstendigheter knytter det seg til denne bygning et slikt særpreget og ekstraordinært faremoment at gårdeieren uten hensyn til skyld må betale erstatning for den skade som oppstår når disse risikomomenter i det konkrete tilfellet manifesterer seg.»

Full erstatning og oppreisning for mann som fikk isblokk i hodet

Det ble dermed lagt til grunn et såkalt objektivt ansvar, ansvar uten hensyn til skyld, for gårdeieren. Dommen ved navn Mønepannedommen er en prinsipiell dom, som gjelder også for istapper. I 2011 ble en gårdeier ved hans forsikringsselskap dømt til å betale full erstatning og oppreisning for en 23 år gammel mann som ble truffet av en isblokk, og som følge av dette ble varig invalid. Mannen fikk 500 000,- i oppreisning, og vil trolig få over 10 millioner i erstatning.

Har du vært i ulykke forvoldt av istapper eller isblokker? 

Relaterte saker:

Hesteeier ansvarlig for rideulykken
Erstatning for nakkeslengskade etter bilulykke