Forsikringsselskapet måtte erstatte rideulykke


En 45 år gammel kvinne var på ridetur med datteren og datterens venninne. Under rideturen bukket hesten, og kvinnen ble kastet av hesten. Hun pådro seg brudd i nakke-, bryst og ryggvirvler etter rideulykken

Var forsikringsselskapet erstatningsansvarlig for rideulykke?
Spørsmålet var om læren om aksept av risiko kom til anvendelse, slik at kvinnen ikke hadde krav på erstatning fra forsikringsselskapet til tross for det objektive ansvarsgrunnlaget .

Risikofylt virksomhet?

Tingretten uttalte at en ”skadelidt som i egeninteresse og frivillig etter et informert bevisst valg innlater seg på en risikofylt virksomhet, selv kan måtte ta de økonomiske konsekvensene når de risiki som ordinært og typisk er knyttet til virksomheten, manifesterer seg. Skadelidte må som utgangspunkt anses for å ha akseptert den normale risiko som deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter innebærer, men ikke upåregnelige og ekstraordinære risikomomenter”.

Hadde kvinnen akseptert risikoen?

Spørsmålet var dermed om den aktuelle skaden var påregnelig. Retten uttalte i denne sammenheng at rideulykke ofte vil være påregnelige. Likevel kom retten frem til at læren om aksept av risiko ikke kom til anvendelse.

Skadeerstatningsloven

Det følger av skadeerstatningsloven § 1-5 nr at det gjelder objektivt ansvar for skade forårsakes av dyr.
Dette innebærer at eieren av dyret, eventuelt eierens forsikringsselskap, er erstatningsansvarlig uavhengig av skyld. Det objektive ansvaret suppleres imidlertid av en ulovfestet lære om aksept av risiko. Denne læren går ut på at dersom den skadelidte anses for å ha akseptert risikoen, vil dette medføre ansvarsfrihet for den ansvarlige.

Ikke valgt vanskeligere hest enn hun kunne mestre

Det ble funnet avgjørende at kvinnen ikke hadde valgt en vanskeligere hest enn hun kunne mestre. Videre var det av sentral betydning at hesten var vrien og bukket på en spesiell måte. Kvinnen hadde ikke fått informasjon om dette. Retten kom dermed frem til at kvinnen ikke hadde akseptert risikoen. Hun hadde krav på erstatning fra forsikringsselskapet for rideulykken.

Skade forårsaket av dyr

Har du fått en personskade som følge av dyr, eller har du et dyr som har forårsaket personskade på en noen, kontakt Osloadvokatene.
Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt, dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

Har du spørsmål om rideulykke? 

Relaterte saker:

Hesteeier ansvarlig for rideulykken
Erstatning ved ulykke