Vold mot barn - erstatning


Alle barn har rett til å føle seg trygge og beskyttet. Det er i midlertid flere som blir utsatt for vold og overgrep. Det kan være fysiske overgrep, psykiske overgrep, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Eksempler på barnevold kan være å slå, sparke, lugge, true eller skremme barn.

Barn som blir utsatt for vold opplever ofte flere typer vold samtidig. Et barn som blir slått, blir også ofte redd og skremt. Er du blitt utsatt for vold som barn har du gode grunner for å få erstatning. Vi hjelper deg med erstatningskravet.

Vold mot barn er forbudt

All vold mot barn er forbudt i Norge. Dette kommer frem av barnekonvensjonens artikkel 19 og barneloven § 30.

Konsekvensen av å bli utsatt for vold

Konsekvensen av å bli utsatt for vold og overgrep som barn er ofte psykiske plager som angst og depresjon. Statistisk sett har barn som er blitt utsatt for vold høyere skolefravær og mer søvnplager. Det er også en del som utvikler posttraumatisk stress. Konsekvensen av barnevold er brutal.

En voldshendelse førte til forsinkelse i studie – fikk erstatning

En voldshendelse førte til forsinkelse i studie – fikk erstatning

Kontakt oss i Osloadvokatene hvis du er blitt utsatt for en voldshendelse. Vi bistår deg med å fremme erstatningskrav. – vold.

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/voldshendelse-vold-forsinkelse-studie-erstatning-bistandsadvokat/

Erstatning etter vold

Har du vært utsatt for vold eller overgrep som barn kan du ha krav på oppreisningserstatning fra gjerningspersonen. Alternativt kan man søke Kontoret for voldsoffererstatning om utbetaling av erstatning. For å få voldsoffererstatning kreves det at barnet har blitt påført skade som krenker livet, helsen eller friheten. Det må også foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at barnet har blitt utsatt for volden.

Et barn kan også få voldsoffererstatning for å være vitne til vold mot nærstående. Volden må da ha vært egnet til å skade barnets trygghet og tillit.

I mange tilfeller ser man ikke virkningene av volden før barnet er blitt eldre. I et slikt tilfelle kan personen ha krav på ytterligere erstatning for økonomiske tap og/eller menerstatning.

Foreldelse av erstatningskrav

Hvor lang foreldelsen er vil avhenge av hvilken straffbar handling som er blitt gått mot barnet, samt hvor lang strafferamme handlingen har. For de mest alvorlige forbrytelser gjelder det en foreldelsesfrist på 25 år. I noen tilfeller begynner heller ikke foreldelsesfristen å løpe før barnet er fylt 18 år. Kontakt våre advokater for en uforpliktende vurdering av din sak. Våre advokater kan reglene og unntakene.

Advokatutgifter?

Barn som er blitt utsatt for vold vil som regel ha krav på fri rettshjelp eller bistandsadvokat. Dette vil si at staten dekker dine advokatutgifter.