Datter mishandlet av mor og stefar over syv år - begge idømt fengselsstraff og erstatningsansvar


Mor og stefar ble domfelt i lagmannsretten for å ha mishandlet datteren fra hun var 9 til 16 år gammel. Foreldrene ble idømt fengselsstraff og måtte betale oppreisning til jenta på kr. 100 000.

Barnevernet innga anmeldelse julen 2014 etter å ha mottatt bekymringsmeldinger, blant annet fra jentas mormor og farmor. Det ble opplyst om at jenta hadde blitt fysisk og psykisk mishandlet av mor og stefar, herunder utskjelt, ydmyket og kontrollert, utestengt og innelåst, kløpet, klort, lugget, slått, sparket m.m. Politiet foretok avhør av mor og stefar.

Under etterforskningen ble det avdekket at foreldrene hadde montert et overvåkingskamera i hjemmet, som blant annet ble brukt til å kontrollere jenta. Videoopptakene utgjorde en del av bevismaterialet og opptakene bekreftet at jenta hadde blitt utsatt for både fysisk og psykisk mishandling.  Saken ble brakt inn for retten, med påstand om overtredelse av straffeloven (1902) § 219 annet ledd jf. første ledd.

Et regime av kontinuerlig utrygghet og frykt

De enkelte handlingene måtte vurderes samlet, slik at det ikke var de enkelte handlingene som var avgjørende, men i hvilken grad disse dannet et mønster som skapte et regime av kontinuerlig utrygghet og frykt for jenta. Lagmannsretten fant det klart at dette var tilfellet i foreliggende sak:

Lagmannsretten er følgelig overbevist om at både mor og stefar med forsett har mishandlet C, både ved vold og andre krenkelser gjentatte ganger over en lengre periode. Dette gjelder både fysisk og psykisk mishandling, frihetsberøvelse, trusler og verbale krenkelser.

Vold i nære relasjoner – hva er det og kan jeg få hjelp?

Vold i nære relasjoner – hva er det og kan jeg få hjelp?

Har du blitt utsatt for vold, trusler eller tvang fra en nærstående person, er dette definert som vold i nære relasjoner. Du kan ha krav på bistandsadvokat.

osloadvokatene.no/erstatning/familievold/vold-naere-relasjoner/

Foreldrene hevdet jenta var vanskelig og utagerende

Til sitt forsvar hevdet foreldrene at jenta var vanskelig og utagerende. I følge de, ble det kun iverksatt tiltak som var nødvendige for å håndtere grenseoverskridelser. Lagmannsretten trodde ikke på dette:

C har gitt en grundig og konsistent forklaring, konkret og saklig forankret og med solid støtte i andre opplysninger – ikke minst videoopptakene i hjemmet som verifiserer hennes forklaring og tilbakeviser foreldrenes versjon. Bevisene i saken viser at hun ikke har overdrevet beskrivelsen av den vold og ymykelser hun var utsatt for, hun har snarere dempet det ned.

Videopptakene avslørte ensidig maktbruk og trakassering

Lagmannsretten viste til videoopptakene og konstaterte at jenta ikke viste spor av å opptre utagerende. Klippene viste derimot at:

(…) det er mor med god hjelp fra stefar som driver en uforklarlig og ensidig maktbruk og trakassering, mens C knapt høres, knapt tar til motmæle og knapt synes. Videoopptakene viser at bruk av fysisk makt, verbale utfall og krenkelser, romarrest og utestenging ikke var noe nytt da, men vanlig, kjent og innarbeidet i bruk overfor C.

Foreldrene ble idømt fengselsstraff og måtte betale oppreisningserstatning

Lagmannsretten uttalte at handlingene var straffverdige, særlig fordi foreldrene som nærmeste omsorgspersoner var forventet å være kilder til trygghet og omsorg. Jenta var forsvarsløs og sårbar på tidspunktet hun ble utsatt for handlingene. Dette i kombinasjon medførte at jenta i ettertid utviste vanlige kjente ettervirkninger av å ha blitt mishandlet. Hun hadde gjenopplevelser samt søvn- og konsentrasjonsvansker. Foreldrene måtte begge i fengsel i ett år og ni måneder, noe som var en markert høyere straff enn tingrettens utmåling. Oppreisningserstatningen ble satt til kr. 100 000 og de måtte betale sakens kostnader.

Mishandlet av mor og/eller far? Fri rettshjelp

Fornærmede i saker om familievold, der eksempelvis vedkommende blir mishandlet av mor eller far, har rett til konsultasjon med advokat før forholdet anmeldes. Slike saker er er grove og berører fornærmede sterkt personlig, noe som ofte skaper tvil om hvorvidt forholdet skal anmeldes. Hos Osloadvokatene kan fornærmede få en nøytral og profesjonell samtalepartner, som vil vurdere samt forklare sakens ulike juridiske aspekter. Vi kan bidra med å avklare hvorvidt saken bør anmeldes.


Relaterte artikler