Bydelskarusell


Hver gang barnevernet startet å undersøke hvordan barna hadde det, flyttet familien til ny bydel. Nå er barnevernet dømt til å betalt erstatning til barnet fordi etaten ikke gjorde nok.

Barnevernet ble denne uken dømt til å betale erstatning til en gutt på 25 år, fordi etaten ikke hadde agert adekvat på informasjon som ga rimelig grunn til å frykte for omsorgssvikt.

Familie fra Libanon

Gutten er født i Norge, men familien er fra Libanon.

Uverdige forhold

Det ble sendt inn flere bekymringsmeldinger til barnevernet om at barna levde under uverdige forhold.

Bydelskarusell

Familien flyttet stadig vekk og hver gang barnevernet igangsatte en undersøkelsessak flyttet familien til en ny bydel. Dermed ble ikke undersøkelsene omkring barnas omsorgssituasjon gjort godt nok.

Gutten fikk varig psykisk skade

Gutten som nå er 25 år fikk en varig psykisk skade som følge av den omsorgssvikt han ble utsatt for i oppveksten.

Undersøkelsesplikt

Etter barnevernloven § 4-3 har barnevernet plikt til å undersøke hvordan barn har det hjemme når det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Slik har loven vært i mer enn 25 år.

Barnevernet visste at barna ble utsatt for vold hjemme

Oslo tingrett kom til at barnevernet hadde tilstrekkelig informasjon til å frykte at barna ble utsatt for vold hjemme. Barnevernet hadde selv skrevet at far hadde «store psykiske problemer» og var «svært irritabel og hadde lav toleransegrense». Barnas far hadde ved en anledning fremsatt drapstrusler overfor en miljøarbeider. Ved en annen anledning hadde faren slått guttens eldre søsken mens de var hos en lege.

En gang barnevernet var på hjemmebesøk observerte de barna med blåmerker i ansiktet som foreldrene forklarte med at de hadde falt i trappen. I barnehagen hadde barna fortalt til de ansatte at «pappa slår». En annen gang tok ett av barna av seg beltet i barnehagen og brukte det til å slå en dukke.

Ved en anledning kom barnet på skolen med svimerker på hånden etter en sigarett. I skolerapporten står det at de andre barna hadde sagt til læreren at gutten hadde blitt brent med lighter rundt håndleddet av faren sin.

Bydelskarusellen gjorde det vanskelig for barnevernet

Det at familien stadig flyttet fra bydel til bydel gjorde det vanskelig for barnevernet. Det var ressurskrevende for barnevernet å holde seg oppdatert om familien. Retten skriver:

«Dette kan likevel ikke utgjøre en unnskyldningsgrunn for manglende saksinnsikt.»

Familiens historie relevant

Oslo kommune anførte at episoder som hadde skjedd før denne gutten ble født ikke var relevant. Det var retten uenig i. Retten kom til at også slike historiske opplysninger kan være en sentral kilde til å forstå nåtidssituasjonen.

Den samlede informasjonen avgjørende

Retten kommer til at barnevernet ikke bare kan se på opplysningene om denne gutten, men må se på all informasjonen de har når de vurderer saken.

Barnevernets tiltak

Barnevernet iverksatte en del tiltak uten at det medførte ønsket effekt. Barnas atferd fortsatte å utvikle seg negativt. Det var dermed klart at de led under omsorgssituasjonen. Barnevernets tiltak tok kun sikte på symptomene og ikke årsaken. Barnevernet burde gjennomført en ordentlig utredning.

Oslo kommune dømt

Oslo kommune ble dømt til å betale denne gutten 1,2 millioner kroner pluss saksomkostninger.


Relaterte artikler