Voldsoffer har krav på bistandsadvokat


Dersom du har fått en betydelig skade som følge av vold, har du som hovedregel krav på bistandsadvokat.    

Osloadvokatene ser også på om du har krav på voldsoffer-erstatning.

Hva er bistandsadvokatens oppgaver?

Dersom det er grunn til å tro at du som følge av handlingen får betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter, har du som hovedregel krav på bistandsadvokat på det offentliges regning.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser i forbindelse med politiets etterforskning av saken og bistå deg med å fremme erstatningskrav i anledning saken.  Retten til bistandsadvokat inntrer fra forbrytelsen skjedde, slik at bistandsadvokaten vil bistå deg gjennom hele saksgangen. Bistandsadvokaten vil således bistå deg i vurderingen av en anmeldelse, deltakelse i avhør, ved å sørge for at du får informasjon og innsyn i saken mens den etterforskes, samt i en eventuell rettssak.

Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Slik hjelp og støtte kan eksempelvis omfatte psykisk støtte gjennom samtaler, eller hjelp til å skaffe sakkyndig hjelp fra lege, psykolog og lignende.

Bistandsadvokat til voldsoffer med betydelig skade

Hva som skal anses som en betydelig skade er et medisinsk spørsmål. Tap av syn, hørsel eller taleevne omfattes. Det samme gjelder sykdom og psykisk skade. Psykisk skade omfatter blant annet psykoser og langvarige depresjoner, tvangs- og angstnevroser og spiseforstyrrelser. Derimot vil uttrykket vanligvis ikke omfatte lettere depresjoner, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet og lettere angsttilstander.

I Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2006 s. 1021 ble det fastslått at posttraumatisk stresslidelse kan være en betydelig psykisk skade som gir rett til bistandsadvokat. Det ble lagt til grunn at disse psykiske påkjenningene etter volden oppfylte kravet til «betydelig skade»:

«I ettertid økt aktsomhet, skvettenhet, gjentatte påtrengende synsinntrykk og påtrengende tanker fra hendelsen, utviklet mer mistro til mennesker. Søvnen har blitt dårligere i etterkant av ranet. Blitt svært var for plutselige lyder. Plaget av uttalt gråt. Engstelig for arbeidskapasitet som driftsleder, med ansvar for andre kollegaer.»

Tilstrekkelig at det er grunn til å tro at fornærmede er påført betydelig skade

Etter loven er det tilstrekkelig at det foreligger grunn til å tro at fornærmede kan ha blitt påført betydelig skade. Dette innebærer at det ikke er noe krav om at skaden skal kunne være dokumenterbar, og det er heller ikke krav til sannsynlighetsovervekt. Det avgjørende er om det ikke er en helt fjerntliggende mulighet for at betydelig skade vil kunne oppstå.

Erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning

Er straffesaken henlagt, vil du fortsatt kunne ha krav på erstatning. I slike tilfeller kan det være adgang til at bistandsadvokaten søker om erstatning fra staten ved Kontoret for voldsoffererstatning for deg. Det sentrale for om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning tilkjennes, er hvorvidt det kan sannsynliggjøres at du ble påført skaden ved vold. Erstatningen skal dekke påførte og fremtidige utgifter, tort og svie, og varige mén.