Familiefar dømt til å betale over kr. 360.000 i erstatning etter vold i nære relasjoner


Erstatning etter vold i nære relasjoner

Etter skadeserstatningsloven § 3-5 kan personer utsatt for forsettlig eller grovt uaktsom personlig krenkelse kreve erstatning av gjerningspersonen. I slike tilfeller vil det gjerne ikke foreligge et økonomisk tap, som vanligvis er et vilkår for å kunne kreve erstatning. Skadeserstatningsloven åpner likevel for at det skal kunne kreves erstatning i slike tilfeller. Dermed kan gjerningspersonen pålegges å betale erstatning for voldt smerte og skade av ikke-økonomisk art. Dette kalles oppreisning og er ment å bøte på lidelsene fornærmede har vært gjennom.

Kombineres gjerne med straffesak

Erstatningen utmåles av retten. Ofte gjøres dette i forbindelse med en straffesak mot gjerningspersonen. På grunn av ulike beviskrav i strafferetten og erstatningsretten har dette blant annet ført til at personer har blitt frikjent for den straffbare handlingen og dømt til å betale erstatning for det samme forholdet.

Fastsettes skjønnsmessig

Størrelsen på erstatningen fastsettes skjønnsmessig og vil være avhengig av krenkelsen og partenes forhold. Den skadevoldende handlingens grovhet, fornærmedes opplevelse av krenkelsene og skadevolderens skyld vil være viktige momenter ved fastsettelsen.

Vold i nære relasjoner – hva er det og kan jeg få hjelp?

Har du blitt utsatt for vold, trusler eller tvang fra en nærstående person, er dette definert som vold i nære relasjoner. Du kan ha krav på bistandsadvokat.

osloadvokatene.no/privat/personskade/voldsoffererstatning/vold-naere-relasjoner/

Krav på bistandsadvokat

I mange saker vil personen som er blitt utsatt for en straffbar handling ha rett på bistandsadvokat. Hvis noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling er det den som hadde foreldreansvaret som har rett på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med en straffesak mot gjerningspersonen. Det er bistandsadvokaten som fremmer erstatningskrav mot gjerningspersonen på vegne av fornærmede.

Dømt for vold i nære relasjoner

23 juni avsa Borgarting lagmannsrett dom mot en familiefar. Han var tiltalt for vold i nære relasjoner og de fornærmede var hans tidligere kone og hans 4 barn. Kona og 3 av barna krevde oppreisning for de mange voldsepisodene de hadde vært utsatt for gjennom en periode på nesten 18 år. Faren ble dømt for vold i nære relasjoner og fikk en fengselsstraff på 2 og et halvt år. I tillegg ble han dømt til å betale over kr 360.000 i erstatning etter vold i nære relasjoner.

Erstatning når gjerningspersonen ikke er kjent?

I dette tilfellet var gjerningspersonen kjent, slik at erstatning kunne kreves direkte fra den som hadde voldt skaden. I andre tilfeller vet man ikke hvem som har gjort den straffbare handlingen. Dette utelukker heldigvis ikke muligheten til å få erstatning for det man har vært gjennom. Her kan du lese mer om voldsoffererstatning.

 


Relaterte artikler