Dine rettigheter som fornærmet i en straffesak


Den fornærmede i en straffesak er den personen som er blitt utsatt for en straffbar handling. Det fremgår av straffeprosessloven at en fornærmet er enhver skadelidt i en straffesak. Et eksempel kan være at den som er blitt utsatt for en voldtekt, har status som den fornærmede i straffesaken.

Rettigheter som fornærmet

Som fornærmet har man flere rettigheter. Disse rettighetene er politiet pliktig til å opplyse om. Rettighetene fremgår av straffeprosessloven. En fornærmet har blant annet rett til bistandsadvokat i visse tilfeller. Den fornærmede har også rett til å anlegge privat sak mot gjerningspersonen dersom visse vilkår foreligger.

Den fornærmede i en straffesak har rett til å være til stede under alle rettsmøter som avholdes under etterforskningen og hovedforhandlingen. Den har også rett til å være til stede når rettsmøte holdes for lukkede dører. En fornærmet har også krav på å bli holdt orientert om fremdriften i etterforskningen fra politiet, samt dokumentinnsyn i saken.

Har den fornærmede rett på bistandsadvokat har den også krav på dekning av reiseutgifter for å møte til hovedforhandlingen i saken. Hovedforhandlingen er den delen av saken som foregår i retten.

Har den fornærmede krav på bistandsadvokat vil dens advokatutgifter bli dekket. Det er nemlig staten som betaler utgiftene til bistandsadvokat. Det vil si at den fornærmede kan fremme sitt erstatningskrav kostnadsfritt under straffesaken. Er du utsatt for vold vil erstatningen bli utbetalt av staten, som kan kreve regress fra gjerningsmannen.

Hva er en bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat – Tønsbergadvokatene hjelper deg

En bistandsadvokat jobber for å ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i straffesaker. Vi har lang erfaring som bistandsadvokat og bistår deg med å fremme erstatningskrav.

tonsbergadvokatene.no/fagomrader/personskade/bistandsadvokat/bistandsadvokat-advokat

Har du status som fornærmet?

Er du den fornærmede i en straffesak bør du kontakte oss i Osloadvokatene. Som fornærmet har du visse rettigheter og i flere tilfeller har du krav på erstatning. Vi har bred og lang erfaring på fagområdet. Vi opplyser deg om de rettighetene du har krav på, samt bistår deg med å fremme erstatningskrav.


Relaterte artikler