Fornærmet i straffesak? Da kan du ha rett på bistandsadvokat


Bistandsadvokater er advokater som jobber for den som er fornærmet eller etterlatt i en straffesak.

Ivaretar fornærmedes interesser

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i straffesaker. Den fornærmede vil både ha interesse i forbindelse med etterforskningen og i utfallet av selve rettssaken. Det er det offentlige som betaler for bistandsadvokaten.

Nå har flere rett på bistandsadvokat

Tidligere ble bistandsadvokat bare oppnevnt ved voldtekt eller andre grove sedelighetssaker. Ordningen er nå utvidet til å gjelde ved flere andre lovbrudd. Straffeprosessloven angir en rekke sakstyper hvor den fornærmede har en ubetinget rett til bistandsadvokat. I tillegg kan retten oppnevne bistandsadvokat etter eget skjønn i andre tilfeller hvor forholdene tilsier at det er behov for advokat.

Bistands-advokat – når har jeg behov og rett til det og hvorfor?

Straffeprosessloven § 107 a oppstiller noen relativt klare situasjoner hvor du har krav på bistands-advokat. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/bistands-advokat/

Den som har rett på bistandsadvokat kan velge fritt

Utgangspunktet er at retten oppnevner advokaten. Da vil en av de faste bistandsadvokatene oppnevnes. Men hvis den som har rett på bistandsadvokat ønsker en bestemt advokat vil denne som regel bli oppnevnt. Her gjelder det imidlertid noen unntak. Hvis for eksempel valget av advokaten vil føre til forsinkelse av betydning kan retten oppnevne en annen advokat enn den som var ønsket.

Politiet skal informere om retten

Politiet er pålagt å informere fornærmede og etterlatte om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat. Advokaten har nemlig rett til å være til stede under avhør av fornærmede eller etterlatte og kan dermed være en god støttespiller i en vanskelig situasjon.

Erstatningskrav

Under rettssaken vil bistandsadvokaten gjerne fremme et erstatningskrav overfor gjerningspersonen. Dette er et sivilt krav som vil bli behandlet samtidig som straffesaken. På grunn av ulike beviskrav i sivile saker og straffesaker kan fornærmede bli tilkjent erstatning selv om gjerningspersonen ikke blir dømt for forholdet. Hvis du har blitt utsatt for en straffbar handling kan du også kreve erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette kan være praktisk hvis gjerningspersonen ikke har midler eller hvis man ikke vet hvem gjerningspersonen er.

 

 


Relaterte artikler