Ble truet med kniv, fikk 50.000 i erstatning


Nylig var Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad bistandsadvokat for fornærmede i en straffesak om grovt ran. Ytterstad sin klient hadde blitt truet med kniv av tre personer, og ble tvunget til å gi ifra seg mobiltelefon og til å ta ut penger fra bankkortet sitt. I retten ble de tre mennene funnet skyldig i grovt ran. Retten fant at episoden åpenbart hadde vært en stor påkjenning for fornærmede. Fornærmede fikk dermed medhold i kravet om erstatning og ble tilkjent 50 000 kroner i oppreisning for ikke-økonomisk tap.

Fornærmede ble truet med kniv og holdt inne i bil

Hendelsen fant sted i september i fjor. Fornærmede hadde vært på fest sammen med venner, og fortalte at han utpå natten hadde blitt tvunget inn i en bil av tre unge menn. Fornærmede ble holdt innelåst i bilen og truet med kniv gjentatte ganger. En av gjerningsmennene truet fornærmede med kniv mot halsen. Fornærmede ble også slått flere ganger mot ansiktet og han ble truet med at både han og familien hans ville bli drept dersom han ikke gjorde slik han fikk beskjed om. Fornærmede ble deretter kjørt til en minibank, hvor han ble tvunget til å ta ut totalt 5 000 kroner fra bankkortet sitt.

Ranet varte over en lang periode

Hendelsen varte i ca. 40 minutter, og etter at fornærmede ble tvunget til å gi fra seg både bankkort og mobiltelefon ble han satt av ved et skogholt. Han fikk beskjed om å ikke kontakte politiet, og at han måtte vente 20 minutter før han forlot stedet. Med en gang bilen var borte løp han imidlertid inn til sentrum og fikk kontaktet politiet.

Politiet startet etterforskning, og det ble tatt ut tiltale mot tre menn i 20-årene. Advokatfullmektig Ytterstad ble oppnevnt som bistandsadvokat for fornærmede, og saken ble behandlet i tingretten i november i år. På vegne av sin klient la Ytterstad ned påstand om at de tiltalte skulle dømmes til å solidarisk betale erstatning til hennes klient, fastsatt etter rettens skjønn.

Osloadvokatene – Fikk 1,9 mill i erstatning etter voldtekt i 2009

Osloadvokatene – Fikk 1,9 mill i erstatning etter voldtekt i 2009

En kvinne ble i 2009 voldtatt i sitt eget hjem. 8 år senere ble hun tilkjent nesten 2 millioner i voldsoffererstatning. Fikk hjelp fra Osloadvokatene.

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/fikk-19-mill-i-erstatning-etter-voldtekt-i-2009/

I retten ble de tre mennene funnet skyldig i grovt ran

Under domstolsbehandlingen fant retten det bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte hadde gjort seg skyldig i ranet av fornærmede. Ranet ble ansett som grovt, blant annet fordi det var blitt brukt kniv. Det ble også bevist at de hadde handlet med forsett. Alle de tre tiltalte ble dermed dømt til fengsel for overtredelse av straffeloven § 328, jf. § 327 om grovt ran.

Fikk 50 000 kroner i oppreisning

Retten tok deretter stilling til kravet om oppreisning for ikke-økonomisk skade som Ytterstad hadde fremsatt på vegne av sin klient. Etter en konkret og skjønnsmessig vurdering kom retten til at ranet åpenbart hadde vært en stor påkjenning for fornærmede. Det ble lagt særlig vekt på at hendelsen varte over lang tid, og at ranet hadde en skremmende og voldelig karakter med bruk av kniv.

Fornærmede var i ferd med å komme seg etter hendelsen han var blitt utsatt for. Likevel fant retten det bevist at episoden hadde påvirket hans forhold til omgivelsene. Kravet om oppreisning ble dermed tatt til følge, og erstatningsbeløpet ble fastsatt til 50 000 kroner.

Voldsoffer har krav på bistandsadvokat – Osloadvokatene hjelper deg!

Voldsoffer har krav på bistandsadvokat – Osloadvokatene hjelper deg!

Dersom du har fått en betydelig skade som følge av vold, har du som hovedregel krav på bistandsadvokat og voldsoffer-erstatning. Les mer..

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/voldsoffer/

Har du behov for bistandsadvokat?

Fornærmede i en straffesak eller etterlatte til en som har mistet livet som følge av en straffbar handling har ofte særlig behov for juridisk bistand. I mange tilfeller har man derfor en lovfestet rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat uten å måtte betale for dette selv.

Noen tilfeller hvor man har rett på en offentlig oppnevnt bistandsadvokat

I tilfeller hvor man har blitt utsatt for, eller forsøkt utsatt for tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner eller voldtekt har man en lovfestet rett til en offentlig oppnevnt bistandsadvokat. Men vil også ha rett til en offentlig oppnevnt bistandsadvokat i de tilfeller hvor en straffbar handling trolig har medført betydelig skade på kropp eller helse. Det samme gjelder i de tilfeller man er etterlatt til en person som har mistet livet som følge av en straffbar handling.

Oppgaven til en bistandsadvokat er å ivareta den fornærmede sine interesser i en straffesak

En bistandsadvokat har i oppgave å ivareta den fornærmede sine interesser i straffesaken, og på vegne av klienten bidra til at saken blir tilstrekkelig opplyst. Typiske oppgaver til en bistandsadvokat vil være å stille spørsmål til vitner, være til stede under politiavhør samt fremsette et sivilt erstatningskrav i tilfeller hvor fornærmede kan ha krav på dette. En bistandsadvokat kan også anmode om ytterligere etterforskning av tiltalte dersom det er grunnlag for det.

Fornærmede kan ha rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat allerede på etterforskningsstadiet. Dette vil sikre at fornærmede sine interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen, både under etterforskning av saken og i en eventuell rettssak.

Voldtektssak ble henlagt – kvinnen fikk erstatning allikevel

Voldtektssak ble henlagt – kvinnen fikk erstatning allikevel

Kvinnen hadde ikke hadde søkt om erstatning fordi en voldtektssak var henlagt. Bistanden resulterte i erstatning på over 700 000 kroner.

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/voldtektssak-henlagt-erstatning/

Hovedregelen er at man selv kan velge hvem man ønsker som bistandsadvokat

Dersom du har rett til bistandsadvokat er hovedregelen at du fritt kan velge den advokat du ønsker bistand fra ut i fra en liste over bistandsadvokater tilhørende din rettskrets. Det vil også være mulig å velge andre advokater enn de som er oppført på rettens liste, så lenge ikke oppnevnelse av denne advokaten fører til at saken blir vesentlig forsinket.

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med lang erfaring som bistandsadvokat. Ta kontakt dersom du er fornærmet og har behov for bistand i forbindelse med en straffesak. Våre advokater hjelper deg gjerne, og vil gjøre sitt ytterste for at du og dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.