Handlet i nødverge – måtte likevel betale 60 000 i oppreisningserstatning


Lagmannsretten behandlet nylig en sak som gjaldt oppreisningserstatning for en voldshendelse. Skadevolderen hadde blitt frifunnet fra straffansvar fordi retten mente han hadde handlet i nødverge.

Ble bitt i begge ørene

Det var ikke omtvistet i saken at skadevolderen hadde bitt skadelidte i begge ørene slik at det ene øret måtte sys med flere sting og deler av det andre øret ble bitt helt av slik at det var varig deformert. Skadevolder hadde også tatt kvelertak på skadelidte og kommet med drapstrusler.

Handlet i nødverge

Det ble tatt ut tiltale mot skadevolderen på bakgrunn av disse handlingene. Saken ble behandlet i tingretten, hvor mannen ble frifunnet. Begrunnelsen for dette var at retten mente at mannen hadde handlet i lovlig nødverge. I tingretten ble også mannen frikjent for kravet om oppreisningserstatning. Både straffesaken og den sivile erstatningssaken ble anket til lagmannsretten.

Hva er nødverge?

Nødverge går ut på at en handling som ellers ville vært straffbar, likevel kan være lovlig under visse forutsetninger. Nødverge reguleres av straffeloven § 18. Det er her tre vilkår som må være oppfylt. For det første må handlingen være foretatt for å avverge et ulovlig angrep. For det andre må ikke handlingen gå lenger enn nødvendig, og for det tredje må ikke handlingen «åpenbart [gå] ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.» Gitt at disse vilkårene er oppfylt kan en ellers straffbar handling være lovlig.

Lagmannsretten mente også skadevolder handlet i nødverge

Skadevolderen ble frifunnet for straffansvar fordi lagmannsretten, i likhet med tingretten, mente at skadevolderen hadde handlet i nødverge. Det ble derfor lagt til grunn at skadevolderen handlet i lovlig nødverge mot et ulovlig angrep fra skadelidte.

Osloadvokatene – Fikk erstatning selv om den mistenkte ble frikjent

Osloadvokatene – Fikk erstatning selv om den mistenkte ble frikjent

Selv om tiltalte blir frikjent i straffesaken kan vedkommende likevel bli dømt til å betale erstatning til fornærmede. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/fikk-erstatning-selv-om-den-mistenkte-ble-frikjent/

Kan man få erstatning selv om skaden er påført i nødverge?

Det er sikker rett at selv om en person er frikjent for straffansvar, kan vedkommende likevel bli dømt til å betale erstatning til skadelidte. Dette skyldes at beviskravet i straffesaker er mye høyere enn i sivile saker. Spørsmålet var derfor om dette også gjelder i saker hvor en person er frikjent grunnet nødverge. For vurderingen av dette spørsmålet viste lagmannsretten til to Høyesterettsdommer som omhandlet problemstillingen. Her var det uttalt at:

når en tiltalt er frifunnet på grunn av nødverge, er handlingen lovlig og rettmessig, og at det da ikke er grunnlag for erstatnings- eller oppreisningskrav.

Om tolkningen av dette uttaler lagmannsretten:

Uttalelsen er generell, og kan vanskelig forstås annerledes enn at dersom en tiltalt blir frifunnet for straffekravet på grunn av nødverge, er det i utgangpunktet ikke grunnlag for å idømme erstatning eller oppreisning. […] Høyesterett har imidlertid presisert at det at regelen om at det ikke er grunnlag for erstatnings- eller oppreisningskrav der en tiltalt er frifunnet på grunn av nødverge, gjelder «i de langt fleste tilfeller», med andre ord ikke alltid.

Fremprovosert volden?

Skadeserstatningsloven § 1-4 omhandler erstatningsansvar for skade påført ved nødhandlinger. Skadevolderen er ikke erstatningsansvarlig for skade på person som utløste nødvergehandlingen, med mindre skadevolderen selv er skyld i faren. På bakgrunn av dette vurderte lagmannsretten om skadevolderen selv hadde fremprovosert angrepet som resulterte i nødvergehandlingen.

Intens og lite vennlig stirring var nok som provokasjon

Lagmannsretten vurderte hendelsene i forkant av voldsepisoden for å danne seg et bilde av om skadevolderen fremprovoserte det ulovlige angrepet. Hendelsen skjedde på et utested med flere videokameraer slik at hendelsesforløpet var godt gjort rede for. Om hendelsesforløpet uttalte lagmannsretten:

På videoen kan man se at da [skadelidte] sto ved siden av [skadevolders] bord, stirret [skadevolder] kontinuerlig på [skadelidte] på en intens og tilsynelatende lite vennlig måte.

På bakgrunn av dette konkluderte lagmannsretten at det var bevist med klar sannsynlighetsovervekt at skadevolderen hadde provosert frem det ulovlige angrepet.

Fikk 60 000 i oppreisning

Lagmannsretten mente at når skadevolderen selv var skyld i faren som utløste nødhandlingen, er vilkårene for å idømme oppreisningserstatning oppfylt. Etter en konkret vurdering av størrelsen på erstatningsbeløpet ble det satt skjønnsmessig til kr. 60 000.

Har du blitt utsatt for vold?

Hvis du er blitt utsatt for vold kan du ha krav på erstatning eller oppreisning. Det er mulig å gjøre kravet gjeldene direkte overfor skadevolder eller mot Staten ved kontoret for voldsoffererstatning. Osloadvokatene vurderer hva som er mest praktisk i din sak. Du kan også ha krav på gratis bistandsadvokat eller fri rettshjelp i slike saker. Dette vil din advokat alltid undersøke for deg. Kontakt Osloadvokatene hvis du trenger hjelp i en tilsvarende sak.


Relaterte artikler