Fikk oppnevnt bistandsadvokat etter at straffesaken var henlagt


Osloadvokatene vant nylig i lagmannsretten i en sak om oppnevnelse av bistandsadvokat. Begjæringen hadde blitt avslått av tingretten fordi straffesaken var henlagt.

Utsatt for familievold

Kvinnen hadde anmeldt sin samboer for familievold, men forholdet ble henlagt etter beviset stilling. Etter straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav a har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat blant annet i sak om familievold. Fornærmedes rett til bistandsadvokat er i utgangspunktet ubetinget, men loven stiller som grunnvilkår at det foreligger en «sak». Det vil si at dersom saken blir henlagt så har fornærmede ikke lenger et ubetinget krav.

Dersom det er rimelig og naturlig

Det kan imidlertid unntaksvis oppnevnes bistandsadvokat også etter at saken er henlagt dersom det er rimelig og naturlig. Fornærmedes behov for bistand opphører nemlig ikke nødvendigvis med en gang saken blir henlagt. Fornærmede kan ha behov for forklaring av domsresultatet samt behov for hjelp i vurderingen av om avgjørelsen skal ankes og eventuelt hjelp med å søke voldsoffererstatning. Det er ikke uvanlig at erstatningskravet blir reist etter at straffesaken er avsluttet og behovet for bistandsadvokat opphører da ikke med en gang straffesaken er ferdig.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler bistandsadvokat

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler bistandsadvokat

Har du vært utsatt for vold eller overgrep så har du rett til fri bistandsadvokat. Osloadvokatene ordner alle søknader for deg. Kontakt oss!

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/

Bistand til etterforskningen

Dersom kvinnen hadde kontaktet advokat i forbindelse med etterforskningen, ville hun også ha hatt rett på bistandsadvokat i forbindelse med voldsoffererstatningen. Det kan da anses som urimelig at fornærmede ikke skal få bistand til å søke om voldsoffererstatning fordi hun ikke tidligere hadde bedt om å få oppnevnt bistandsadvokat.

Kort tid siden anmeldelsen

Lagmannsretten la i avgjørelsen vekt på at kvinnen i utgangspunktet har et ubetinget krav på oppnevning. Den la videre vekt på at det hadde gått relativt kort tid siden anmeldelsen (kun ett år). Retten fant etter en samlet vurdering at det var naturlig og rimelig at fornærmede fikk oppnevnt bistandsadvokat.


Relaterte artikler