Henlagt voldtektssak gjenopptatt etter hjelp fra Osloadvokatene – gjerningspersonen dømt til fengsel


Politiet hadde henlagt saken. Etter hjelp fra Osloadvokatene ble henleggelsen omgjort.

Omgjorde henleggelse

For en tid tilbake skrev Osloadvokatene om voldtektssaken som ble henlagt av politiet på bakgrunn av bevisets stilling. Osloadvokatene var bistandsadvokat for fornærmede og fikk omgjort henleggelsen. Dette førte til at voldtektssaken ble gjenopptatt og det ble tatt ut tiltale mot gjerningspersonen. Nå er gjerningspersonen dømt til 3 års fengsel i tingretten. I tillegg ble gjerningspersonen dømt til å betale kr 175.000 i erstatning til fornærmede.

En viktig oppgave

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i straffesaker. Det er det offentlige som dekker utgiftene. Denne saken er et godt eksempel på viktigheten av bistandsadvokatens arbeid. Uten Osloadvokatene bistand i denne saken ville aldri gjerningspersonen fått sin straff.

Erstatning fra gjerningsperson

Etter skadeserstatningsloven kapittel 3 kan personer som er blitt utsatt for straffbare handlinger kreve erstatning fra gjerningsperson. Det kan også kreves oppreising for skade av ikke-økonomisk art. Man får da erstatning for den tort og svie man har blitt påført gjennom den straffbare handlingen. Osloadvokatene fremsatte krav om oppreisingserstatning under straffesaken.

Dømt til å betale kr 360.000 etter vold i nære relasjoner

Du kan kreve erstatning etter vold i nære relasjoner. Erstatningen kan kreves av gjerningspersonen eller av kontoret for voldsoffererstatning.

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/vold-i-naere-relasjoner/

I voldtektssaker har Høyesterett angitt en veiledende norm for oppreisingserstatning. Utgangspunktet er at voldtekt skal erstattes med kr 150.000. Denne normen kan fravikes hvis det foreligger særlige forhold. Det skal altså mye til å fravike normen.

Var særlig sårbar

Retten viste til at voldtekten hadde medført angst og mareritt for fornærmede. Fornærmede var særlig sårbar og led av flere psykiske lidelser. Voldtekten hadde forverret plagene. Disse skjerpende omstendighetene førte til at tingretten fravek den veiledende normen satt av Høyesterett.

Politiet skal opplyse om retten til bistandsadvokat

Retten til bistandsadvokat er omfattende og politiet har plikt til å opplyse om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med fornærmede. Det er lurt å velge en advokat med erfaring som bistandsadvokat slik at du er sikker på at dine interesser blir ivaretatt på en god måte.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling?

Da kan du ha rett på erstatning. Vi kan undersøke saken din og søke om erstatning for deg. Du kan få erstatning selv om du ikke vet hvem som har begått den straffbarehandlingen eller straffesaken er henlagt.


Relaterte artikler