Når har du behov for bistandsadvokat og hvorfor?


Straffeprosessloven § 107 a oppstiller noen relativt klare situasjoner hvor du har krav på bistands-advokat.

I et nytt tredje ledd gis det også adgang til å oppnevne bistands-advokat i andre tilfeller hvor særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Hvilke situasjoner 

  • brudd på oppholds- og kontaktforbud
  • tvangsekteskap
  • menneskehandel
  • mishandling i nære relasjoner
  • kjønnslemlestelse
  • voldtekt
  • hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse
  • hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvar rett til bistandsadvokat.
  • i andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte.

Rett til bistands-advokat i andre tilfeller

Etter straffeprosessloven § 107 a tredje ledd, kan bistandsadvokat oppnevnes i «andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat».

Bestemmelsen åpner for en skjønnsmessig adgang til å oppnevne bistands-advokat utover de ovennevnte tilfellene. Bestemmelsen skal fange opp tilfeller der det vil være et særlig behov for advokat på grunn av særegne omstendigheter i saken. Lovforarbeidene legger til grunn at slike særegne omstendigheter eksempelvis kan foreligge for en skadelidt i alvorlige trafikkulykker. Bestemmelsen kan typisk også komme til anvendelse der det foreligger situasjoner som ligger nært opp til de ovennevnte situasjonene, men som ikke kvalifiserer til krav på bistandsadvokat etter disse bestemmelsene.

Bestemmelsen kan dekke behovet for å oppnevne bistandsadvokat for en skadelidt som ikke er å anse som fornærmet, og for andre slektninger enn de som er å anse som etterlatte, for eksempel søsken.

Bistandsadvokatens rolle

Å få oppnevnt en bistandsadvokat innebærer at det offentlige dekker utgiftene til advokat for deg, slik at du ikke blir påført utgifter for dette.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser i forbindelse med etterforskningen og bistå deg med å fremme erstatningskrav mot gjerningsmannen. Retten til bistandsadvokat inntrer fra forbrytelsen skjedde, slik at bistandsadvokaten vil bistå deg gjennom hele saksgangen. Bistandsadvokaten vil således bistå deg i ved anmeldelsen, deltakelse i avhør, ved å sørge for at du får informasjon og innsyn i saken mens den etterforskes, samt i en eventuell rettssak.

Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Slik hjelp og støtte kan eksempelvis omfatte psykisk støtte gjennom samtaler, eller hjelp til å skaffe sakkyndig hjelp fra lege, psykolog og lignende.

Erstatningen

Erstatningen kan kreves dekket av gjerningspersonen gjennom en straffesak, men dekkes også av Kontoret for voldsoffererstatning dersom vilkårene er oppfylt. Hovedsakelig er det avgjørende for om erstatning tilkjennes, hvorvidt det kan sannsynliggjøres at voldtekten har skjedd.

Den som er utsatt for voldtekt har krav på erstatning. Det tilkjennes ofte erstatning for «tort og svie» fornærmede har blitt utsatt for. Slik oppreisning er vanlig i voldtektssaker som følge av forholdets alvorlige og krenkende karakter.

Erstatningen skal videre dekke påførte og fremtidige utgifter som følge av voldtekten, for eksempel utgifter til psykolog, medisiner, ødelagte klær mv. Erstatningen skal også dekke tapt og fremtidig inntektstap som følge av sykefravær og manglende evne til å arbeide.

Det skal også tilkjennes menerstatning dersom voldtekten medfører varige og betydelige fysiske eller psykiske skader. Menerstatningen skal kompensere tapt livsutfoldelse.


Relaterte artikler