Kan jeg leie ut min leilighet i borettslaget?


Burettslagslova bygger på det såkalte brukereigeprinsippet. Dette innebærer at du som andelseier er pliktig til å bo selv i leiligheten.

Dette utgangspunktet modifiseres imidlertid av en rekke unntak som gir deg adgang til å leie ut leiligheten.

Samtykke fra styret

For det første kan styret i borettslaget samtykke til utleie. Det fremkommer av forarbeidene til burettslagslova at styret ikke må ha noen grunn å vise til dersom de nekter å samtykke.

Utleie når du selv bor i leiligheten

Dersom du selv bor i leiligheten har du rett til å leie ut til hvem du vil. Dette krever altså ikke samtykke fra styret.

Utleie for opp til tre år

Videre kan du med godkjenning fra styret leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom du selv, din ektefelle, din samboer, en slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller ditt fosterbarn eller din ektefelles fosterbarn har bodd i leiligheten i mist ett av de to siste årene. Styrets adgang til å nekte utleie i et slikt tilfelle er betinget av at det foreligger en saklig grunn for nektelse.

Særlige grunner som gir rett til å leie ut

Burettslagslova lister opp visse særlige grunner som gir andelseier i borettslaget rett til å leie ut med styrets godkjenning. Arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner som gjør at andelseieren er borte er slike særlige grunner. Som nevnt kreves det godkjenning fra styret i slike tilfeller, men styret har bare kompetanse til å nekte dersom det foreligger saklig grunn for det. Videre er nære slektsforhold et av de opplistede særlige grunnene. I burettslagslova omfatter de nære slektsforhold andelseierens ektefelle, slektning i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn til andelseier eller andelseierens ektefelle. Regelen innebærer at du som eier har rett til å leie ut til for eksempel ditt barn.

Ønsker du å leie ut leiligheten og møter motstand i borettslaget?

Relaterte saker:

Kan du ha dyr i borettslaget?
Kan styret i borettslaget nekte deg å leie ut via Airbnb?