Tidsubestemt leiekontrakt sagt opp etter 47 år - var ugyldig


En kvinne hadde en tidsubestemt leiekontrakt på en leilighet i Oslo. Hun hadde bodd i leiligheten i 47 år, først sammen med hennes far og stemor, senere alene. I 2007 ble leiligheten solgt til nåværende eier. I 2015 sendte han oppsigelse til leietakeren. Leietakeren gikk så til sak for å få kjent oppsigelsen ugyldig.

Oppsigelsen var saklig begrunnet

Oppsigelse av tidsubestemt leiekontrakt reguleres av husleieloven § 9-5. Etter denne bestemmelsen må utleier ha en saklig begrunnelse for å si opp leiekontrakten. I denne saken opplyste eieren at leiligheten skulle benyttes av hans sønn. Dette var ikke bestridt av leietakeren. Det var derfor klart at utleieren hadde en saklig grunn til å si opp leiekontrakten.

Var oppsigelsen urimelig?

Selv om oppsigelsen er saklig begrunnet kan den likevel settes til side som ugyldig «dersom retten ut fra en vurdering av begge parters forhold finner at den vil virke urimelig» jf. husleieloven § 9-8 andre ledd. Spørsmålet var derfor om det ville være urimelig overfor leietakeren at hun måtte flytte fra leiligheten.

Slet med sykdom

Leietakeren slet med både fysisk og psykisk sykdom. Hun hadde gjort flere forandringer i leiligheten for å hjelpe hennes helsesituasjon. Bl.a. hadde hun satt inn badekar, hevet benkeplatene på kjøkkenet og lagd en liten hybeldel som hun kunne leie ut til familiemedlemmer og andre hun stolte på. Disse leietakerne hjalp henne i hverdagen og leieinntektene var av stor betydning for kvinnen som var uføretrygdet.

Kvinnen slet også psykisk. Hun fikk angstanfall og oppholdt seg stort sett på steder hvor hun følte seg trygg. Det var svært sjelden hun beveget seg utenfor det nære nabolag. Hun mente derfor at det ville være vanskelig for henne å flytte fra leiligheten hvor hun hadde bodd i nesten 50 år. Det ville påføre henne en miljøforandring som ikke var bra for hennes psykiske helse.

Utleier krevde fravikelse av leiebolig, men leieavtalen var ulovlig

Utleier krevde fravikelse av leiebolig, men leieavtalen var ulovlig

Hva skjer når utleier krever fravikelse av leiebolig med grunnlag i en ulovlig leieavtale? Få fri rettshjelp hos Osloadvokatene i saker om oppsigelse.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/fravikelse-av-leiebolig/

Tapte i husleietvistutvalget og tingretten

Kvinnen tok først saken inn til husleietvistutvalget. Her ble det imidlertid konkluderte med at oppsigelsen var gyldig. Kvinnen ga seg ikke og tok ut stevning for tingretten med påstand om at oppsigelsen var urimelig og derfor ugyldig. Tingretten var imidlertid heller ikke enig med kvinnen. Det ble konkludert med at oppsigelsen var gyldig og at kvinnen måtte flytte ut. Kvinnen anket da avgjørelsen inn til lagmannsretten.

Utleier tilbød 100 000 kroner

Under forliksforhandlinger hadde utleieren tilbudt leietakeren en sluttkompensasjon på 100 000 ved oppsigelsen. Dette ville være tilstrekkelig til at kvinnen kunne betale noen for flyttingen som hun ikke klarte selv på grunn av sin helsesituasjon. I tillegg ville beløpet dekke deler av et evt. depositum på en ny leilighet. Dette, samt at utleiers sønn skulle bo i leiligheten, mente utleier var av vesentlig betydning ved urimelighetsvurderingen. Dessuten betalte kvinnen «gjengs leie», noe som talte for at hun burde kunne finne seg en leilighet til omtrent samme størrelse i omtrent samme område til tilsvarende pris.

Oppsigelsen var urimelig

Lagmannsretten konkluderte med at oppsigelsen var urimelig. Lagmannsretten la stor vekt på at kvinnen hadde bodd i leiligheten i så lang tid. Også hennes helsemessige situasjon ble tillagt vekt. Lagmannsretten trakk også frem at det var lite sannsynlig at kvinnen ville finne en annen leilighet med tidsubestemt leie. Derfor ville det være en reell mulighet for at hun måtte flytte igjen om få år. Etter dette mente lagmannsretten at det var klart urimelig at kvinnen måtte flytte fra leiligheten.

Fri rettshjelp i slike saker

I tilfeller der det oppstår tvist om gyldigheten av en oppsigelse av leieforhold kan leietakeren ha krav på fri rettshjelp. Det betyr at staten dekker dine advokatutgifter. I tillegg vil din innboforsikring normalt dekke 80% av advokatutgiftene ved tvist om utleiebolig. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du kan ha krav på å få dekket dine kostnader. I denne saken ble også utleieren dømt til å betale kvinnens sakskostnader.

Har du blitt sagt opp fra din leiekontrakt?

Osloadvokatene har lang erfaring med leierett. Vi kan hjelpe deg hvis du har problemer med din leiekontrakt. Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken for deg!


Relaterte artikler