Har utleier adgang til å oppjustere husleien?


Hovedregelen er at en avtale ikke kan endres ensidig av en av partene i et leieforhold.

Det betyr at dersom avtalt husleie utgjør 6 000,- i måneden, er utgangspunktet at dette skal gjelde for hele leieperioden. Husleieloven oppstiller imidlertid 2 unntak fra hovedregelen, uavhengig av om du har inngått en tidsbestemt- eller tidsubestemt leieavtale.

Konsumprisindeksen

Utleier har for det første adgang til å oppjustere avtalt husleie i tråd med konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen er et mål for prisnivået til konsumprodukter, og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Per november 2015 utgjør konsumprisindeksen 141,7. Sammenliknet med november i 2014, har det vært en økning på 2,8 %.

SSB har lansert en ny husleiekalkulator, som skal være enklere å bruke. Link til kalkulatoren finner du her: https://www.ssb.no/husleiekalkulator.

Det er verdt å merke seg at det kun er selve husleien som kan oppjusteres i tråd med konsumprisindeksen. Dersom det er avtalt at f.eks strømutgifter skal være innbakt i husleien, skal det gjøres fratrekk i det beløpet som skal indeksreguleres.

Spørsmålet er når utleier kan foreta en indeksregulering av allerede avtalt husleie? Justeringen kan tidligst foretas ett år etter siste leieprisfastsetting. Det betyr at leieforholdet må ha vart i minst ett år eller lenger. Videre må det ha gått ett år siden forrige indeksregulering.

Endelig må utleier skriftlig varsle leietaker 1 måned før husleien oppjusteres.

Gjengs leie

Utleier har for det andre adgang til å justere avtalt husleie i tråd med gjengs leie. Det betyr å justere husleien til normal pris for utleie av liknende utleieobjekter på tilsvarende avtalevilkår. Reguleringen kan kun skje hvert 3. år. Det er først 2,5 år ut i leieperioden at utleier kan kreve å oppjustere husleien til gjengs leie, men med virkning først 6 måneder senere. Det betyr at leietaker må ha bodd i boligen i minst 3 år før husleien kan justeres til gjengs leie.

Relaterte saker:

Dette må du vite om depositum i leieforhold
Avslutning av leieforhold