Leietaker betalte ikke husleien på flere måneder - utleier fikk hjelp fra Osloadvokatene


Husleietvistutvalget avsa nylig en avgjørelse der utleier fikk medhold i sitt krav på kr. 51 700,- for uteblitt husleie. I tillegg måtte leietaker betale nær kr. 10 000,- i strømkostnader samt kr. 3000,- for utleiers utgifter i forbindelse med fjerning av innbo og rengjøring.

Leietaker betalte ikke husleien på flere måneder og en fortvilet utleier henvendte seg til Osloadvokatene for hjelp.

Ingen skriftlig leiekontrakt og leietaker betalte ikke husleien

Utleier hadde inngått en leieavtale med fem leietakere i samme leilighet som til sammen skulle betale kr. 25 000,- i husleie per måned. Det ble ikke inngått noen skriftlig leieavtale.  Måneder gikk og leien uteble. Sent våren 2018 hadde utleier kun fått inn kr. 10 800,- i leieinntekter.

Skitt, ødelagt innbo og matrester overalt

Våren 2018 ble utleier oppringt av politiet. Det var branntilløp i leiligheten. Utleier kom seg umiddelbart til leiligheten og fikk låst opp og avverget brannen. Til sin store forskrekkelse oppdaget utleier at leiligheten var i elendig stand. Det var omfattende skader på både gulv og vegger samt innbo. Det lå matrester på gulvene og det var skittent og støvete overalt. Kort tid etter dette sa utleier opp leieavtalen.

Osloadvokatene ble satt på saken

Utleier engasjerte advokat Ørjan Onarheim ved Osloadvokatene og saken ble brakt inn for Husleietvistutvalget. Utleier fremmet et husleiekrav på kr. 61 200,- samt erstatning for skadene etter husleieloven § 10-3.

Tvangsfravikelse ble idømt fordi leietaker ikke betalte husleien

Tvangsfravikelse ble idømt fordi leietaker ikke betalte husleien

Leietaker hadde ikke betalt husleie på flere måneder og skylte utleier kr. 91 172. Utleier fremsatte derfor krav om tvangsfravikelse og fikk medhold.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/betalte-ikke-husleien-tvangsfravikelse/

Det ble først vist til oppgjørsmåten blant leietakerne hva gjaldt tidligere betalt husleie. Ordningen leietakerne i mellom var arrangert slik at leietakerne betalte hver sin andel av husleien til en leietaker, som deretter overførte alt til utleier. Utvalget mente denne formen for oppgjør var et av flere momenter som talte for at leietakerne var solidarisk ansvarlige overfor utleier.

Utleiers krav på betaling av husleie og strømutgifter

Husleietvistutvalget ga utleier medhold i at han hadde krav på å få leieinntekter fra leietakerne frem til han faktisk fikk tilbake besittelsen av leieobjektet. Ettersom kravet på utestående husleie utgjorde totalt kr. 62 500,- og leietakerne hadde betalt kr. 10 800,-, måtte de betale den gjenstående leien på kr. 51 700,-.

Utleier kunne dokumentere strømutgifter på kr. 9000,-, noe leietakerne ikke kunne motdokumentere at var betalt, og utleier fikk derfor medhold i kravet om å få dekket strømkostnadene. Utleier fikk i tillegg kr. 3000,- i erstatning for skader påført leiligheten.

Leietaker betalte ikke husleien? Osloadvokatene hjelper deg!

Har du en vanskelig leietaker så ikke nøl med å ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring med slike saker og vil hjelpe deg i alle ledd i prosessen.


Relaterte artikler