Fikk stoppet ulovlig utkastelse av leietaker


Osloadvokatene ved advokat Ørjan Onarheim vant nylig en sak i Oslo byfogdembete. Saken gjaldt utkastelse av en leietaker fra boligen han leide som følge av at utleier mente han hadde brutt flere av ordensreglene i leiekontrakten. På vegne av leietakeren hevdet advokat Onarheim at utkastelsen var ulovlig og at leietakeren dermed hadde krav på å få tilbake tilgang på leiligheten som han hadde blitt kastet ut av. Oslo byfogdembete var enige med advokat Onarheim i at både utkastelsen og utleiers heving av leiekontrakten var ulovlig. Med bistand fra advokat Onarheim vant dermed leietakeren saken fullt ut, og utleier ble også dømt til å dekke alle saksøkers saksomkostninger.

Hadde inngått en avtale om leie av en fullt møblert leilighet i Oslo

Saksøker hadde inngått en leieavtale med et utleieselskap om leie av en leilighet i Oslo for ett år. Utleieselskapet sin virksomhet består i utleie av fullt møblerte leiligheter med et tilhørende servicetilbud.

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved oppsigelse av leiekontrakt

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved oppsigelse av leiekontrakt

Mange har krav på gratis advokatbistand dersom man har fått en oppsigelse fra sin bolig. Osloadvokatene kan reglene og kan bistå deg.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/fri-rettshjelp-ved-oppsigelse-av-leiekontrakt/

Utleier ønsket å heve leieavtalen på grunn av fyll og støy  

Bare én måned etter at leieavtalen mellom leietaker og utleier var inngått ønsket utleier å heve leiekontrakten med leietakeren. Utleier mente at leietaker gjentatte ganger hadde overtrådt flere av ordensreglene som han hadde akseptert ved undertegning av kontrakten. Utleier mente at bruddene blant annet hadde bestått av fyll, støy, urinering i fellesarealer og opphold på takterrasse etter stengetid i svært beruset tilstand. Utleier anså forholdene som svært alvorlige og at leietakeren hadde opptrådt på en slik måte at utleier hadde et rettmessig krav på å heve leieavtalen.  

Utleier gjennomførte utkastelse på egenhånd ved hjelp av vektere

Ettersom leietakeren ikke rettet seg etter de tilbakemeldinger han hadde fått fra utleier og utleiers representanter, varslet utleieselskapet leietakeren om at han måtte flytte ut av leiligheten innen 48 timer. Leietakeren mente imidlertid at han hadde rett til å bli boende, og ble derfor værende i leiligheten. Utleier forsøkte deretter å gjennomføre utkastelse med hjelp av vektere. I forbindelse med utkastelsen ble også låsen til leiligheten endret slik at leietakeren ikke lenger kunne disponere over boligen hvor han hadde alle sine eiendeler.

Utleier krevde fravikelse av leiebolig, men leieavtalen var ulovlig

Utleier krevde fravikelse av leiebolig, men leieavtalen var ulovlig

Hva skjer når utleier krever fravikelse av leiebolig med grunnlag i en ulovlig leieavtale? Få fri rettshjelp hos Osloadvokatene i saker om oppsigelse.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/fravikelse-av-leiebolig/

Tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp

Leietakeren var fortvilet over situasjonen og tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp. Advokat Onarheim tok saken, og på vegne av leietakeren fremsatte han en begjæring om midlertidig forføyning av utkastelsen. På grunn av de store ulempene utestengelse medfører for en leietaker, kan utkastelse bare skje av namsmyndigheten eller av retten. Ettersom utkastelse i dette tilfellet ikke var gjort av namsmannen eller prøvd av retten hevdet advokat Onarheim at utestengelsen var ulovlig og at den derfor måtte opphøre.

Etter henvendelse fra advokat Onarheim valgte utleieselskapet å opphøre utestengelsen  

Henvendelsen fra advokat Onarheim medførte at utleier valgte å opphøre utestengelsen av leietakeren fra boligen, slik at han igjen kunne disponere over sin bolig. Selv om utleier aksepterte kravet fra advokat Onarheim, ble det likevel avholdt rettsmøte i Oslo byfogdembete. Retten tok da stilling til spørsmålet om heving av leieavtalen var gyldig, og om utkastelsen av leietakeren var lovlig.

Retten kom til at heving av leieavtalen var ugyldig og at utkastelsen hadde vært ulovlig

Retten var enige med advokat Onarheim om at utestengelsen var ulovlig da denne ikke var gjennomført av namsmyndigheten eller prøvd av retten. Videre kom retten til at også heving av leieavtalen mellom utleieselskapet og leietaker var ugyldig på bakgrunn av at utleier ikke hadde fulgt de regler som gjelder ved heving av en leieavtale. Utleier hadde ikke sendt skriftlig begrunnet varsel til leietakeren, og kunne heller ikke dokumentere hva misligholdet hadde gått ut på eller hvilke advarsler som var gitt til leietakeren i forkant av utkastelsen.

Hjelp, jeg er sagt opp fra leiebolig! Få fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Hjelp, jeg er sagt opp fra leiebolig! Få fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Les Osloadvokatenes råd for hva du bør sjekke når du bli sagt opp fra leiebolig. Våre advokater bistår deg i sak mot utleier!

osloadvokatene.no/eiendom/sagt-opp-fra-leiebolig/

Fullt medhold i Oslo byfogdembete

Retten kom dermed til at heving av leieavtalen var ugyldig og at utkastelsen av leietakeren hadde vært ulovlig. Med bistand fra advokat Onarheim fikk leietakeren dermed fullt medhold i retten, og utleieselskapet ble dømt til å betale leietakerens saksomkostninger på 35 000 kroner.

Har du behov for hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Som leietaker vil det være inngripende å bli utestengt fra egen bolig. På grunn av de store ulempene utestengelse medfører for leietaker, kan utkastelse bare skje av namsmyndigheten eller av retten. Ta gjerne kontakt om du står i fare for å bli kastet ut av din bolig. Osloadvokatene har flere advokater som har lang erfaring med slike saker, og som gjerne hjelper deg med din sak.


Relaterte artikler