Dette må du vite om depositum i leieforhold


I husleieforhold er det vanlig at det opprettes en depositumskonto ved inngåelsen av leieforholdet til sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser av leieavtalen.

En slik konto for depositum skal opprettes i leietakers navn og eies av denne. Omkostningene ved etableringen av kontoen skal bæres av utleier. Videre skal kontoen være sperret både for utleier og leietaker, slik at ingen kan ta ut depositumsbeløpet alene.

Sikkerhet med konto for depositum

Disse forhold er viktige for både leietaker og utleier å være klar over. En overførsel av depositumsbeløpet inn på utleiers konto kan i verste fall medføre at utleier benytter seg av depositumsbeløpet etter eget forgodtbefinnende. På samme måte oppnår ikke utleier noen sikkerhet i depositumsbeløpet dersom kontoen ikke er sperret for uttak.

Hvor høyt depositumsbeløp har utleier adgang til å kreve?

Det følger av husleieloven § 3-5 første punktum at det høyeste depositum utleier har adgang til å kreve er et beløp tilsvarende seks måneders leie.

Tilbakebetaling av depositum

Leietaker og utleier kan avtale hvem av dem som skal ha depositumet utbetalt ved leieforholdets opphør. Det kan også avtales at det skal skje en fordeling av beløpet mellom dem. Den mest vanlige løsningen er at leietaker får utbetalt hele depositumsbeløpet ved leieforholdets opphør. For at banken skal ha adgang til å gjøre dette kreves det samtykke fra utleier. Dersom utleier ikke gir samtykke skal banken varsle utleier skriftlig om leietakers krav på utbetalingen, og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt hvis ikke utleieren innen fem uker reiser søksmål eller fremmer krav om utbetaling etter husleieloven § 3-5 fjerde ledd.

Utleier krever depositum

Det hender at utleier mener å ha krav som kan dekkes gjennom depositumet. I et slikt tilfelle må utleier sende krav om dette til leietaker. Hvis utleier og leietaker ikke er enige om at utleier kan kreve hele eller deler av depositumsbeløpet er utleier henvist til å reise søksmål.

Osloadvokatene hjelper deg

Dersom du har spørsmål i forbindelse med leie av bolig kan du ta kontakt med våre advokater. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

Relaterte saker:

Har utleier adgang til å oppjustere husleie
Avslutning av leieforhold