Fikk medhold i krav om tvangsfravikelse da leietaker ikke betalte husleien


Utleier fikk medhold i kravet om tvangsfravikelse på grunn av leietakers betalingsmislighold.

To selskaper inngikk leieavtale om et næringslokale. Leietaker sluttet etterhvert å betale leien. Utleier fremsatte varsel om tvangsfravikelse, men leien fortsatte å utebli. Krav om tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (d) ble brakt inn for retten. På tidspunktet skyldte leietaker kr. 91 172 i husleie. Tingretten ga utleier medhold i sitt krav. Leietaker anket deretter kjennelsen til lagmannsretten.

Forelå ikke saksbehandlingsfeil

Leietaker anførte først og fremst at begjæringen om tvangsfravikelsen ikke var blitt forelagt for leietaker, og at selskapet derfor var uvitende om fravikelseskravet. Dette ble anført å være en saksbehandlingsfeil. Lagmannsretten fant imidlertid ikke at dette kunne legges til grunn og det forelå dermed ingen saksbehandlingsfeil ved kjennelsen. Det ble vist til at leietaker ikke hadde forklart årsaken til at vedkommende angivelig ikke hadde mottatt begjæringen. Ettersom begjæringen var blitt sendt både til leietakers forretningsadresse og privatadresse fant lagmannsretten det ikke sannsynliggjort at begjæringen ikke var mottatt.

Osloadvokatene – Husk utkastelsesklausul i utleiekontrakten!

Osloadvokatene – Husk utkastelsesklausul i utleiekontrakten!

En utkastelsesklausul fungerer som tvangsgrunnlag for utkastelse dersom leietaker ikke betaler leien. Namsmannen kan da kaste ut leietakeren.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/husk-utkastelsesklausul-i-utleiekontrakten/

Vesentlig mislighold av leietakers betalingsforpliktelse

Det ble tatt utgangspunkt i kontraktens bestemmelser om partenes rettigheter og forpliktelser i leieforholdet. Av kontraktens § 9 fremgikk følgende:

Gjør leieren seg skyldig i vesentlig mislighold etter denne kontrakt er utleieren berettiget til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.

Retten la til grunn at utleier hadde rett til å heve kontrakten fordi det forelå et vesentlig mislighold av leietakers kontraktsforpliktelser. Leietaker hadde unnlatt å betale leie for månedene oktober, november, desember og februar. Dette tilsvarte nesten kr. 100 000 i tapte leieinntekter for utleier.

Tingrettens kjennelse om tvangsfravikelse ble stadfestet

Retten fant at bestemmelsen i kontraktens § 9 ga utleier adgang til å heve leieforholdet og dermed kreve tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (d).

Osloadvokatene hjelper deg

Har du en vanskelig leietaker så ikke nøl med å ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring med slike saker og vil hjelpe deg i alle ledd i utkastelsesprosessen.

 

 


Relaterte artikler