Kollisjon av bruksrettigheter


Lagmannsretten avsa nylig dom i en sak om kollisjon av bruksrettigheter. Spørsmålet var om veiretten til noen hyttetomter også omfattet kjørevei på vinteren slik at hytteeierne kunne brøyte veien. Omfattet bruksretten kjørevei om vinteren ville dette kollidere med det lokale idrettslagets bruk av veiene til skiløyper.  

Hytteeierne tok veien i bruk for omtrent 50 år siden. I denne perioden hadde de hittil ikke brukt veien til kjøring om vinteren. For om lag fem år siden begynte hytteeierne å brøyte veien slik at den ble klargjort til motorferdsel. Det ble kollisjon av bruksrettigheter mellom idrettslaget og hytteeierne. Spørsmålet om veiretten ble brakt inn for domstolene.

Ikke tvilsomt at hytteeierne hadde veirett

Hytteeierne hadde inngått festekontrakter med staten. I kontraktene stod det at det var forbudt å opparbeide vei uten bortfesters samtykke.  Det stod imidlertid ingenting om retten til å benytte seg av de veier som allerede lå der. Retten la til grunn at det måtte ha vært en forutsetning mellom partene at veinettet som allerede lå der kunne brukes som adkomst til hyttene. Spørsmålet var deretter om veiretten også omfattet bruk på vinterstid.

Hva skjer når festekontrakter løper ut? Spør Osloadvokatene

Hva skjer når festekontrakter løper ut? Spør Osloadvokatene

Det er mange festekontrakter som nærmer seg utløpsdato. Hva skjer videre med den festede tomten? Osloadvokatene hjelper deg

osloadvokatene.no/eiendom/tomtefeste/hva-skjer-nar-festekontrakten-loper-ut/

Utgangspunktet var veirett året rundt

Utgangspunktet var at veiretten til en eiendom måtte kunne brukes året rundt når bruken var nødvendig. Selv om dette var utgangspunktet, presiserte retten at det måtte foretas en konkret vurdering av hvorvidt veiretten var begrenset til en viss slags bruk eller viss årstid. Bruken av veiene til skiløyper hadde vedvart siden 70-tallet. Det ble konstatert at bruken var sammenhengende og over lang tid, uten at den hadde skapt noen konflikter før de siste fem årene. Retten måtte dermed vurdere hvorvidt hytteeiernes manglende bruk av veiene som kjørevei på vinterstid frem til de siste fem årene skyldtes manglende veirett, eller eget valg.

Kollisjon av bruksrettigheter – idrettslagets bruk avgjørende

Hytteeiernes ikke-bruk av veiene måtte sees i sammenheng med idrettslagets bruk. Idrettslagets faktiske bruk hadde vart i nesten 50 år og var basert på en tinglyst leiekontrakt. Dette fikk avgjørende vekt og ingen av hytteeierne fikk dermed medhold i sine krav om rett til å bruke veiene til motorisert ferdsel på vinterstid.

Har du problemer med en veirett?

Er du i tvil om du har en veirett, eller vil grunneieren ta vekk en rett du mener å ha? Eller skal veien flyttes slik at den blir dårligere for deg? Osloadvokatene kan reglene rundt veiretter. Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken for deg.

 

 

 

 

 

 

 


Relaterte artikler