Profesjonsansvaret - Strengt krav til faglig forsvarlig yrkesutøvelse


Som klient skal man være sikret mot å bli påført tap som følge av rådgivning eller mangelfulle handlinger. Slike tap behandles av profesjonsansvaret.

Profesjonsansvaret er normen som brukes i saker hvor en klient har lidt et økonomiske tap som følger av blant annet feil juridiske rådgivning, håndtering av oppgjør eller tekniske beregninger av meglere, tekstmenn, økonomiske rådgivere, eller andre profesjonsutøvere. Profesjonsansvar kan defineres som en streng norm for hva som kan regnes som aktsom oppførsel innen et fagområde.

Strengt krav til aktsomhet

Profesjonsansvaret kan kalles en streng culpanorm, altså skyldnorm. Altså stilles det strengere krav og forventninger til en person med spisset utdanning som opererer innen sitt fagfelt enn ellers i samfunnet. Fagområder som kan falle innenfor denne kategorien er blant annet takstjenester, advokattjenester, økonomisk rådgivning eller meglere.

Ved profesjonsansvaret er det normalt kun rene formue- og kapitaltap som erstattes. Det er et økonomiske tap som enkelt forklart kommer av magefulle råd eller manglende handling fra en takstmann eller rådgivers side.

Osloadvokatene – Fikk 700 000 i erstatning etter mangelfull takstrapport

Osloadvokatene – Fikk 700 000 i erstatning etter mangelfull takstrapport

Lagmannsretten kom til at det forelå profesjonsansvar overfor takstmann. Han hadde gitt for positiv takstrapport. Kjøper ble tildelt 700 000 i erstatning.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/fikk-700-000-erstatning-etter-mangelfull-takstrapport/

Profesjonsansvaret er en mellomting mellom ansvar som følger av en inngått kontrakt og ansvar som følger erstatningsretten. For å avgjøre om en fagperson ikke har handlet i samsvar med de retningslinjer som stilles til fagområdet må man se på både hva som er bransjenormen, men også hva som er avtalt mellom partene. Dersom man har blitt påført et slikt økonomisk tap som klient, vil man derfor kunne påberope seg både et eventuelt kontraktsbrudd eller det strenge ulovfestede ansvaret. Her står den som er påført tapet fritt til å velge det grunnlaget som står sterkest i hver sak.

Uaktsom finansiell rådgivning

I 2000 vant en av bankens kunder frem med et erstatningskrav for uaktsom finansiell rådgivning. Kunden hadde på bankens anbefaling plassert én million kroner i et investeringsselskap som seks måneder senere innledet gjeldsforhandlinger. Resultatet ble at 75 av innskuddet var tapt.

Retten fant at danken hadde opptrådt uaktsomt og banken måtte dekke kundens tap som følge av uaktsom finansiell rådgivning.

Et visst rom for feil

I Høyesterettsdommen Rt. 1995 s.1350 ble en megler og takstmann frifunnet for ikke å ha oppdaget og klargjort for huskjøperen at underetasjen ikke var godkjent for beboelse. Høyesterett viste til at profesjonsansvaret var et strengt aktsomhetsansvar for profesjonsutøvere, men at det er et visst spillerom for feil i normen «god forretningsskikk». Det er flere særskilte lover som kan brukes for å legge til grunn en forståelse av god forretningsskikk, se for eksempel revisorloven og aksjeloven

Har du en lignende sak?

Da vil du ofte ha krav på advokatkostnadene dekket av forsikringen, ettersom det er et tap du ikke ville hatt uten skaden. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg alltid undersøke om du har krav på å få dine kostnader dekket. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler