Tvangssalg av eierseksjonen krever styrevedtak


Dersom eieren av en eierseksjon i vesentlig grad har misligholdt sine betalingsforpliktelser i forhold til sameiet, kan seksjonen bli begjært tvangssolgt. Avgjørelsen om begjæring må imidlertid fattes av styret.

Manglende betaling av fellesutgifter

En sameier i et eierseksjonssammeie hadde over en lengre periode unlatt å betale sin andel av fellesutgiftene. Med dette som grunnlag fremmet sameiets forretningsfører begjæring om tvangssalg av eierseksjonen. Sameieren hevdet imidlertid at forretnngsføreren ikke hadde kompetanse til dette, da det var styret som måtte avgjøre slike spørsmål. Saken endte til slutt i Høyesterett.

Lovfestet panterett i seksjonen

Etter eierseksjonsloven har de andre sameierne panterett i en sameiers seksjon for krav mot sameieren som følge av sameierforholdet. Ved manglende betaling av fellesutgifter kan tvangssalg av eierseksjonen begjæres. Spørsmålet for Høyesterett var om forretningsfører alene kunne begjære tvangssalg eller om dette måtte gjøres av styret.

Ved vesentlig mislighold kan leiligheten tvangsselges

Når utgjør manglende betaling av fellesutgifter vesentlig mislighold? Kontakt Osloadvokatene ved spørsmål om sameie og borettslag.

osloadvokatene.no/privat/bolig-hytte/vesentlig-mislighold-av-sameiers-plikter/

Forretningsfører står for vanlig drift

Etter eierseksjonsloven kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret i saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold. Han utøver i utgangspunktet sin forvaltning på vegne av styret og det er styret som avgjør hvilke oppgaver som skal overlates til forretningsføreren.

Viktige avgjørelser fattes av styret

Høyesterett uttalte av uttrykket «vanlig forvaltning» indikerer at bestemmelsen kun tar sikte på den løpende driften av sameiet og ikke den ekstraordinære situasjonen det er å tvinge en sameier ut av sameiet som følge av vesentlig mislighold. Denne beslutningen er så viktig at avgjørelsen naturlig ligger til styret og ikke en engasjert representant for sameierne. Salgspålegg kan utløse store konsekvendser for sameieren og avgjørelse om dette kan ikke fattes av forretningsfører alene.

Styret kan delegere kompetanse

Dersom forretningsfører skal ha anledning til å ta slike avgjørelser krever det uttrykkelig delegasjon fra styret. En vedtakskompetanse for forretningsfører i enkeltsaker forutsetter at styret har fastsatt nærmere kriterier for når slike vedtak kan treffes eller i alle fall har gitt en uttrykkelig og presis delegasjon. Dette hadde styret i sameiet ikke gjort. Retten uttalte videre at en generelt utformet fullmakt til forretningsføreren om å utøve styrets myndighet, under ingen omstendighet vil være tilstrekkelig.