Trær på naboens eiendom


Etter naboloven § 12 kan man kreve at trær som befinner seg på naboens eiendom og stikker ut på egen eiendom kuttes/beskjæres.

Naboloven § 12 lyder slik:

Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg. For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid.

Loven oppstiller et vilkår om at det som kreves fjernet må være til «nemnande skade eller ulempe.» Det er kun ulempene eller skadene knyttet til den eller de deler av treet som bryter nabogrensen som skal tas i betraktning ved vurderingen, ikke treet som sådan.

Ordlyden tilser at det ikke kan stilles strenge krav for at det skal foreligge skade eller ulempe, jf. også Norsk lovkommentar s. 724 note 28. Det følger direkte av ordlyden i § 12 at bestemmelsens anvendelsesområde ikke er begrenset til kun greiner eller røtter, men også hele eller deler av trær. I følge forarbeidene til naboloven ble ordet «tre» tatt inn i lovteksten nettopp for å presisere dette, jf. Ot.prp.nr.24 (1960-1961) s. 41.

I forarbeidene heter det om dette:

I Rådsegn 2 s. 35 er sagt:

«Paragrafen nemner serskilt berre greiner og røter. Men etter føremålet med regelen og etter rettspraksis lyt han gjelda på same måten om det er noko av eller det meste av sjølve treet eller trestomnen som er kome inn på granneeigedomen.»

Departementet er samd i dette, men kan ikkje sjå nokon grunn til at ikkje «tre» og skal nemnast i sjølve lovteksta. Eit unnatak må det elles gjerast for merketre, sjå til samanlikning framlegget til grannelov frå 1887 § 16, andre stykket (sitert i Rådsegn 2 s. 10). I ei serstode vil og kome tre som står midt i grenselina. Slike tre vil vere i sameige millom grannane og fell såleis utanom føresegnene i denne lova. (Sjå elles om slike tre i sameige, Gjelsvik: Norsk tingsrett (3. utg.) s. 188-189).

Det følger også av ordlyden i § 12 at det som stikker over grensen «har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg.» Det er dermed den utsatte naboen som må besørge felling eller beskjæring og naturlig nok også ta kostnaden dersom noen engasjeres til å gjøre dette. Det som blir felt eller beskåret blir den utsatte naboens eiendom.

Har du spørsmål om trær som står på naboens tomt, men som er til sjenanse for deeg som nabo kan du gjerne ta kontakt med oss. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.