Tvist i tomannsbolig - krevde erstatning etter utgravningsarbeid


I 2019 gikk saken for lagmannsretten hvor parets nabo krevde erstatning for skader han hevdet stammet fra oppussingsarbeid i parets egen seksjon.

Da ekteparet flyttet inn i tomannsboligens første etasje gjorde de en avtale med boligens øvrige seksjonseier (naboen) om utbygging og oppussing. Trappen skulle flyttes ut i et eget utvendig trappehus, kjelleren graves ut slik at det ble ekstra boareal og ekteparet skulle omgjøre planløsningen i sin seksjon. Etter at arbeidet var utført reiste naboen sak om erstatning mot ekteparet. Naboen mente at hans seksjon hadde fått setningsskader som følge av oppusningen. Kravet var på 1,2 millioner kroner. Saken gikk for lagmannsretten i 2019.

Osloadvokatene – Boligkjøper fikk prisavslag som følge av skjult hull i veggen

Osloadvokatene – Boligkjøper fikk prisavslag som følge av skjult hull i veggen

Under forhandling i forliksrådet gikk Protector med på gi boligkjøper prisavslag som følge av et stort hull i dusjsonen på badet.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/boligkjoper-fikk-prisavslag-som-folge-av-stort-hull-i-veggen/

Skader på badet

Den største delen av kravet dreide seg om sprekker i silikonfugene mellom gulvet og veggene på badet. Naboen hevdet at skadene stammet fra at ekteparet hadde fjernet en bærevegg i sin etasje, eventuelt ved utgravningsarbeidene i kjelleren. Det var flere sakkyndige som uttalte seg i saken. De sakkyndige var delt i oppfatningen om det var sannsynlig om skadene kunne skyldes arbeidet eller ikke.

Retten trakk frem at det hadde gått så lenge som tre til fire måneder mellom veggen ble fjernet og sprekkene ble oppdaget. Det var for retten også mulig at sprekkene eksisterte før oppusningen skjedde. Under en inspeksjon av naboens leilighet før oppussingsarbeidet startet ga inspektøren uttrykk for at det kan ha vært sprekker i silikonfugene langs gulvet.

Retten konkluderte med at det ikke var sannsynliggjort fra naboens side at skadene skyldtes ekteparets arbeid i sin egen seksjon.

Sprekker og trange dører

Naboen viste til at skjevheter i hans seksjon hadde ført at flere dører ikke gikk skikkelig igjen og dannet flere sprekker i gulvet. Naboen hevdet at ekteparet hadde valgt en fremgangsmøte på utgravningene av kjelleren som ikke følger anbefalingene på hvordan slikt arbeidet skal utføres og at denne fremgangsmåten hadde forårsaket skjevhetene.

Retten var enige med at det var uheldig at den anbefalte fremgangsmåten med å grave ut i etapper ikke var valgt. I rettens syn var dette bare en anbefalt fremgangsmåte og ikke avgjørende i seg selv. Retten la derimot avgjørende vekt på at ekteparets sakkyndige viste til at det ikke var noen setningsskader på ekteparets første etasje eller kjeller. Det var i rettens syn dermed mindre sannsynlig at naboens skader skulle stamme fra utgravningsarbeidet seksjonen i etasjen under naboen ikke hadde tatt noen skade.

Retten konkluderte med at det ikke var bevist at skjevhetene i naboens seksjons skyldtes ekteparets utgravningsarbeidet.

Konklusjon og saksomkostninger

Ekteparet vant saken fullt ut og fikk tilkjent saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Har du en lignende sak?

Da kan det være avgjørende med god advokatbistand. Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring og høykompetanse innen fast eiendom og erstatningsrett.

I slike saker vil dine advokatkostander være dekket gjennom innboforsikringen. Vi hjelper deg alltid undersøke om din forsikring dekker advokatkostandene.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler