Nabo fikk stanset støy fra treningssenter


Støy kan være så mangt, som for eksempel bråk fra produksjonslokaler, flyplasstøy, byggearbeid, høylytt krangling døgnet rundt/familiebråk, hunder som bjeffer i ett sett mv.

De aller fleste av oss har en eller annen gang opplevd naboens bråk som sjenerende og svært plagsomt. Er det vedvarende problem med støy hos naboen vil ofte konflikten vokse seg stor. Naboforholdet kan etter hvert bli svært så uhyggelig.

Ble plaget av støy fra treningssenter

To personer ble plaget av støy fra naboeiendommen. Bygget saken omhandler var et kombinert bolig- og næringsbygg, med et treningsstudio i 1. etasje og leiligheter i 2. etasje. De to privatpersonene som anla sak hadde kjøpt sine leiligheter vel vitende om at det var et treningsstudio i 1. etasje. Omtrent 5 år etter kjøpstidspunktet ble treningssenteret leiet ut til en ny eier. Støynivået økte da fra at det ble spilt musikk 45 minutter to ganger i uken, til at det ble spilt musikk store deler av kvelden og dagen. De to leilighetseierne gikk til sak for å få hindret musikken. De ba om en midlertidig forføyning mot treningsstudioet. I første instans ble forføyningen tatt til følge og treningsstudioet anket.

Tålegrensen var overskredet

Privatpersonene anførte at økningen i støynivå var så betydelig at det ble vanskelig å oppholde seg i leilighetene og at dette medførte at tålegrensen etter naboloven var overskredet. De anførte også at en slik økning ikke var påregnelig da de kjøpte leiligheten.

Treningssenteret påberopte seg at karakteren av driften ikke hadde endret seg nevneverdig siden treningssenteret startet for mange år siden og at en viss utvidelse av aktiviteten er påregnelig i slike bygg. Treningssenteret anførte videre at lydmålingene ikke betød at nabolovens tålegrense var overskredet, fordi de andre leilighetseierne ikke hadde klaget. Til sist mente treningssenteret at kravet ikke kunne reises mot dem, fordi de bare leiet lokalene. Treningssenteret ble ikke hørt med sine argumenter.

Treningssenteret tapte i retten

Lagmannsretten fant at det var uten betydning at treningssenteret kun leiet og ikke eide. Lagmannsretten fant det videre sannsynlig at tålegrensen var overskredet. Retten fant også at en midlertidig forføyning ikke ville medføre så stor ulempe for treningsstudioet at det sto i misforhold til leilighetseiernes interesse.

Lagmannsretten valgte å opprettholde avgjørelsen i første instans. Treningssenteret ble ilagt et forbud mot å drive den type treningsaktivitet som forårsaket støyen frem til støydempende tiltak var iverksatt.

Hva kan du gjøre med slikt støy?

Det naturlige utgangspunktet er å ta problemet opp med naboen. Men det hender at naboen ikke ser saken på samme måte som deg, og at vedkommende ikke ønsker å gjøre noe med støyen.

Dersom problemene overstiger det som i naboloven er omtalt som tålegrensen, finnes det visse bestemmelser i naboloven som angir hvordan forholdet kan «rettes». Det kan være retting/tiltak med for eksempel med å sette opp en støymur, lydtette dører etc (jf naboloven § 10), kutting av grener mv som henger over din eiendom (§ 12) og erstatning som følge av tap du lider ved naboens brudd på naboloven.

Har du problemer med naboen og støy?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Mariann Næss
e-post: naess@advokat.no eller tlf 959 38 186

Relaterte saker: 

Måtte erstatte naboens trær
Kan du kreve naboens hekk fjernet?