Trenger du styregodkjennelse før oppussing av eierseksjonsleilighet?


Mange mennesker er i dag eiere av eierseksjonsleiligheter. I slike sameier har man et styre og et sett med vedtekter som regulerer driften av sameiet.

Forståelsen av vedtektene kan ofte føre til konflikter mellom sameiere. For eksempel vedrørende om du trenger styregodkjennelse for oppussing av seksjonen.

Eierseksjonsloven

Slike boligsameier er regulert av eierseksjonsloven. Loven er ufravikelig, noe som betyr at det ikke kan avtales regler som er mindre gunstige for seksjonseierne enn det som følger av loven.

I § 19 står det at » Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.»

Vedtektene og ovennevnte bestemmelse utgjør rammen for seksjonseiers bruksrett. Hvor omfattende seksjonseierens bruksrett er er ikke nærmere presisert i loven. Men rettspraksis gir anvisning på en vidtgående bruksrett.

I en dom avsagt av Høyesterett i 2004 tok retten stilling til spørsmålet og retten uttalte «Av § 19 følger det videre at en sameier i utgangspunktet har full adgang til å foreta ominnredninger, herunder bygningsmessige endringer, innenfor bruksenheten.»

Oppussing må ikke være til sjenanse

Dette gjelder dog med den begrensning som følger av § 19 annet ledd, om at oppussingen ikke må være til sjenanse for de øvrige sameierne. Oppussingen må heller ikke medføre noen inngrep i bygningens bærende konstruksjoner eller på annen måte skade fellesanlegg i sameiet. Dette innebærer at du må utvise forsiktighet dersom du skal bytte ut elementer i leiligheten som er koblet til fellesanlegg.

Dersom oppussingen ikke medfører inngrep i bærende konstruksjoner, eller påvirker fellesanlegg på andre måter, kan du dermed pusse opp sin egen eierseksjon hvis du ønsker, uten forutgående styregodkjennelse.

Har du problemer med oppussing i borettslag og sameie?

Relaterte saker: 

Kan du ha dyr i borettslag og sameie?
Kan jeg leie ut leiligheten i borettslaget?