Opplysningsplikt og standardhevingsfradrag ved kjøp av eldre boliger


Dersom en person bryter loven og utsetter andre for situasjoner utover lovens tålegrense i naboforhold, kan du som nabo ha ulike krav.

Dersom man har kjøpt en eldre bolig og fremsetter et mangelskrav mot selger i etterkant, kan man bli møtt med at det er påregnelig at eldre bygningsdeler har skader og at det derfor ikke foreligger en mangel, eller at det skal gjøres et så stort standard/ aldersfradrag fra kravet som er fremsatt at det i realiteten er lite som står igjen av det opprinnelige kravet.

 

Hvem har bevisbyrden for at det skal gjøres et standardhevingsfradrag og størrelsen på dette?

Det er selger som har bevisbyrden for at det skal foretas et standardhevingsfradrag og størrelsen på dette.

Selger skal opplyse om negative forhold også ved eldre bygningsdeler

At en bolig er eldre medfører ikke at selger kan være slepphendt med opplysningene som skal oppgis i salgsoppgaven. Dersom boligen har et bad som er 15 år gammelt, holder det ikke at selgers takstmann opplyser at dette badet er gitt TG 2 på grunn av alder.  Dersom selger vet om konkrete feil ved badet må dette opplyses selv om badet er gammelt.

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

De aller fleste forsikringer inneholder egen                rettshjelpforsikring. Dermed har du rettshjelpdekning og kan få dekket advokatutgifter i tvistesaker.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/rettshjelpdekning/

Eksempel fra rettspraksis

Det finnes flere eksempler på rettsavgjørelser der selger har blitt dømt til å betale prisavslag selv om bygningsdelene det er reklamert på er eldre eller også har passert sin tekniske levetid.

Lagmannsretten kom i avgjørelse LH-2010-20891 til at misligholdt opplysningsplikt fra selgers side om eldre komponenter i en bolig var egnet til å innvirke på kjøpsavtalen. I saken var det gitt uriktig informasjon om at det fantes en septitank på eiendommen. Dette stemte ikke. Prisavslaget ble satt til 50% av kostnadene for etablering av en ny septitank, på tross av at septitanken, dersom den hadde vært tilstede, ville vært fra 50-tallet og således hadde passert forventet teknisk levetid.

I en annen avgjørelse fra Lagmannsretten LA 2010-168761, var det snakk om prisavslag for et eldre røropplegg. Selv om røropplegget var 60 år gammelt, ble det kun foretatt et fradrag på 10 %.

Hvor stort fradrag som skal gjøres for alder og standard vil variere ut fra hvilke opplysninger som er gitt i salgsoppgaven om bygningsdelene. Selger skal uavhengig av bygningsdelenes alder alltid opplyse om konkrete feil selger vet om når disse opplysningene kan ha betydning for kjøpsavtalen/kjøper.

Du kan få dekket advokatutgifter gjennom innboforsikring

Er du i en nabotvist? Når vi påtar oss et oppdrag sjekker vi alltid om klienten kan få dekket advokatutgiftene gjennom forsikringen. Vi tar dialogen med alle instanser. Ta kontakt med Osloadvokatene.


Relaterte artikler