Hva skal egentlig til for å kreve at naboen feller trær som er til sjenanse for deg?


Den klare hovedregelen er at det er eieren selv som i kraft av eiendomsretten bestemmer over sin egen eiendom. Likevel åpner naboloven for at det i enkelte tilfeller kan gjøres inngrep i eiendomsretten. I de tilfeller trær på eiendommen er til skade eller særlig ulempe for naboen, kan naboen kreve å få treet fjernet dersom lovens øvrige vilkår er oppfylt. I denne artikkelen vil du få svar på hva som skal til for at du kan kreve at eieren feller trær på sin eiendom som er til sjenanse for deg.

Naboloven § 3

Naboloven fra 1961 inneholder flere bestemmelser som legger bånd på eier av en fast eiendom av hensyn til naboene. Naboloven § 3 er en spesialbestemmelse om trær, og etter bestemmelsen må tre kumulative vilkår være oppfylt dersom en nabo skal kunne kreve at eieren feller trær på sin eiendom.

Etter bestemmelsen kan en nabo gis rett til å kreve trær fjernet dersom høyden på treet overstiger én tredjedel av distansen fra treet til naboeiendommen, treet er til skade eller særlig ulempe for naboen og treet ikke er av nevneverdig betydning for eieren.

Kan du kreve fjerning av naboens hekk? Osloadvokatene hjelper deg!

Kan du kreve fjerning av naboens hekk? Osloadvokatene hjelper deg!

En høy hekk kan føre med seg ulemper av forskjellig karakter. Spørsmålet er da om du kan kreve hekken fjernet, eventuelt klippet.

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/naboens-hekk/

Avstandskravet

Det følger av naboloven § 3 at trær ikke kan stå nærmere naboeiendommen enn én tredjedel av høyden på treet. Dette innebærer at et tre som for eksempel er tre meter høyt, ikke kan være nærmere enn én meter fra nabogrensen.

Etter forskrift om målingsmåten i lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15 § 3 skal trehøyden måles i loddrett linje fra grunnen der trestammen står til høyeste punktet i trekronen.

Treet må være til «skade eller særlig ulempe» for naboen

Selv om treet står nærmere naboeiendommen enn det som er tillatt, kan du ikke kreve at eieren fjerner treet med mindre det er til «skade eller særlig ulempe» for deg. Hva som utgjør en skade eller særlig ulempe kan variere og må vurderes konkret fra sak til sak. Det følger av rettspraksis at det ved vurderingen må tas utgangspunkt i en objektiv norm og at den aktuelle ulempen må være kvalifisert og reell. Noen forhold som kan utgjøre en særlig ulempe er for eksempel trær som skygger for solen, hindrer utsikt eller etterlater seg mye avfall i form av blader eller grener.

Treet må ikke ha nevneverdig betydning for eieren

Selv om treet står nærmere grensen enn tillatt og det er klart at treet medfører en skade eller særlig ulempe på naboeiendommen, kan det likevel tenkes at eieren kan få beholde det. Etter bestemmelsen kan en nabo bare gis rett til å kreve treet fjernet dersom det ikke har nevneverdig betydning for eieren.

Det følger av rettspraksis at det må foretas en konkret vurdering etter objektive kriterier, hvor ideelle, estetiske og affeksjonsmessige interesser vil kunne være av betydning. Rent personlige og subjektive vurderinger skal ikke tillegges vekt, og det sentrale er om folk flest oppfatter synspunktene som relevante.

Noen eksempler på når trær typisk vil kunne anses å være av nevneverdig betydning for eieren er i de tilfeller trærne hindrer innsyn, skaper ly for vind eller representerer en estetisk verdi.

Osloadvokatene – Dårlige solforhold ga rett til beskjæring av et bøketre på naboeiendommen

Osloadvokatene – Dårlige solforhold ga rett til beskjæring av et bøketre på naboeiendommen

Tingretten la avgjørende vekt på problematikken rundt solforholdene, og naboen ble dømt til å beskjære treet annethvert år ned til syv meters høyde.

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/darlige-solforhold-ga-rett-til-beskjaering-av-et-boketre-pa-naboeiendommen/

Naturmangfoldet på stedet vil også være av betydning

I 2009 kom det et nytt vilkår i naboloven § 3 som omhandler naturmangfoldet på stedet. Vilkåret innebærer at det alltid må vurderes om trærne er viktig for naturmangfoldet, før naboen kan krave at eieren fjerner det.

Er vilkårene oppfylt kan du kreve at treet fjernes

Er vilkårene i naboloven § 3 oppfylt, kan du kreve at eieren fjerner treet. Det er likevel viktig å være klar over at du ikke kan kreve felling i de tilfeller beskjæring vil være tilstrekkelig for at tilstanden blir lovlig.

Felling av naboens trær endte med erstatningskrav på kr. 500 000,-

Felling av naboens trær endte med erstatningskrav på kr. 500 000,-

En kvinne tok kontakt med Osloadvokatene etter at et firma på naboeiendommen utførte felling av naboens trær. Hun fikk kr. 500 000,- i erstatning.

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/felling-av-naboens-traer-endte-med-erstatningskrav-pa-kr-500-000/

Har du behov for bistand i forbindelse med en nabokonflikt om trær?

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker etter naboloven. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Våre advokater hjelper deg gjerne, og det påløper ingen kostnader før vi har blitt enige om et oppdrag.