Mangel etter bustadoppføringslova


Å starte en bedrift fra sitt eget hjem, eller drive en mindre forretning hjemmefra, kan være en drøm for mange. Men har du lov til drive næringsvirksomhet utfra en seksjon som er regulert som bolig i et sameie?

Bustadoppføringslova gjelder ved inngåelse av avtaler om oppføring av ny bolig mellom en entreprenør (selger) og forbruker(kjøper). Dersom den nye boligen ikke svarer til forventningene kan det foreligge en mangel etter loven.

Boligen er ikke i samsvar med det avtalte

Det vil foreligge en mangel etter loven dersom boligen ikke er i samsvar med det som fremgår av avtalen. Dette vil eksempelvis være tilfellet dersom det er brukt feil materialer eller utførelsen er en annen enn avtalt og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side. Salgsdokumentasjonen vil ofte gi god informasjon om hva som er avtalt mellom partene, men også hva som har blitt sagt på visning og annen muntlig informasjon vil være en del av opplysningsbildet.

Dersom avtalen ikke spesifiserer ytelsen fra entreprenøren i detalj, vil boligen/ leveransen måtte vurderes ut fra generelle kvalitetsnormer mht. hva som er en god håndverksskikk. Entreprenørens ytelse skal oppfylle alminnelig bransjekvalitet og generelle forskriftskrav på oppføringstidspunktet.

Mangelfull og uriktig informasjon

Det vil også foreligge en mangel dersom entreprenøren har hatt kunnskap om negative forhold ved boligen/ boligprosjektet og ikke har videreformidlet denne informasjonen til kjøper. Det vil imidlertid ikke foreligge en mangel dersom den tilbakeholdte informasjonen ikke ville fått betydning for avtalen selv om informasjonen faktisk var blitt gitt.

Entreprenøren vil også bli ansvarlig dersom andre som har bistått entreprenøren i forbindelse med markedsføringen eller avtaleinngåelsen har gitt feil informasjon.

Dersom den ukorrekte informasjonen er rettet på en klar og tydelig måte før avtalen ble inngått vil det likevel ikke foreligge en mangel.

Osloadvokatene – Eksklusiv bruksrett for seksjonseiere

Osloadvokatene – Eksklusiv bruksrett for seksjonseiere

I hvilken grad kan du fritt utnytte din seksjon i et seksjonssameie? Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo – Vi hjelper deg i din sak!

osloadvokatene.no/eiendom/eksklusiv-bruksrett-for-seksjonseiere/

Kan kreve retting

Dersom det foreligger en mangel ved boligen kan kjøper kreve at selger retter manglene. Det eneste unntaket fra denne bestemmelsen er dersom et slikt krav om retting vil medføre en urimelig kostnad eller ulempe for selger. I denne vurderingen må man ofte veie kjøpers fordeler ved en retting mot ulempen slik retting vil medføre for selger.

Kjøper kan også kreve prisavslag eller erstatning. I noen tilfeller kan kjøper ha krav på å heve kjøpet.

 

Klage til Boligtvistnemnda

Dersom det foreligger en mangel og saken ikke lar seg løse direkte med entreprenør/ selger, kan kjøper klage saken inn til Boligtvistnemnda. Dette kan være et rimelig alternativ til vanlig domstolsbehandling av saken. Boligtvistnemnda behandler kun klager på entreprenører som er medlem i Boligprodusentenes Forening og klager på bedrifter som er tilknyttet kjeder som er medlem av Boligtvistnemnda.

Ta kontakt med Osloadvokatene for en vurdering av saken din og for videre bistand med utarbeidelse av klage til Boligtvistnemnda eller stevning for domstolene.


Relaterte artikler