Lekkasje på badet ga kjøper kr. 200 000 i prisavslag


Det ble nylig avsagt dom i en sak der kjøper hadde gjort gjeldende et krav om prisavslag som følge av at det hadde oppstått fuktskader i boligen før overtakelsen. Saken ble fremmet helt til Høyesterett og kjøper fikk medhold.

Kjøper inngikk 21. mai 2014 en avtale om kjøp av en leilighet i Oslo med selger. Leiligheten ble solgt med forbeholdet «som den er». Overtakelsestidspunktet ble satt til 15. august samme år. Etter avtaleinngåelsen, men før overtakelsen ble det oppdaget lekkasje i leilighetens to bad. Det var på det rene at selger ikke kjente til lekkasjene og derfor heller ikke kunne bebreides for disse. Høyesterett vurderte hvorvidt det var selgers eller kjøpers risiko at lekkasje på badet oppsto etter avtaleinngåelsen.

Sakens gang i tingretten og lagmannsretten

I tingretten fikk kjøper medhold i sitt krav om kr. 200 000 i prisavslag. Selger anket derfor dommen til lagmannsretten. Selger fikk ikke medhold og anket videre til Høyesterett.

Osloadvokatene – Kjøpte bolig uten å ha råd – måtte betale 2,3 mill i erstatning

Osloadvokatene – Kjøpte bolig uten å ha råd – måtte betale 2,3 mill i erstatning

En mann kjøpte en bolig til 16,2 mill som han ikke hadde råd til. Selgeren foretok etterhvert et dekningssalg. Mannen måtte betale erstatning for deres tap

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/kjopte-bolig-uten-ha-rad-matte-betale-23-mill-erstatning/

Høyesteretts vurdering

Høyesterett tok først utgangspunkt i kjøpekontrakten. Etter kjøpekontraktens punkt åtte ble leiligheten solgt med forbeholdet «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9«. Dette innebar at avvik fra boligen som medførte at boligen ikke lenger var i samme stand som på besiktigelsestidspunktet i utgangspunktet ville utgjøre en mangel. Eventuelle skjulte feil på ved besiktigelsen var imidlertid kjøpers risiko. Det var utvilsomt at leiligheten ved overleveringen ikke var i samme stand som ved besiktigelsen. Ved besiktigelsen hadde boligen to fungerende bad uten fuktproblemer, mens ved overtakelsen var badene ubrukelige.

Ved vurderingen av hvem som måtte bære kostnadene for de mangelfulle badene ble det vist til kontraktens bestemmelser om risikoens overgang. Kontrakten slo fast at risikoen gikk over på kjøperen når vedkommende hadde overtatt bruken av boligen. Det var på det rene at kjøper ikke hadde overtatt bruken av boligen og selger måtte dermed svare for manglene. Kjøper fikk medhold i sitt krav om prisavslag på kr. 200 000.

Lekkasje på badet? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene har lang erfaring med saker som omhandler mangler på boliger. Vi kan hjelpe deg med ditt problem! I slike saker dekker ofte innboforsikringen din 80% av advokatutgiftene. Vi vil alltid undersøke om du kan ha krav på å få dine kostnader dekket. Kontakt oss i dag for en vurdering av din sak. 

 


Relaterte artikler