Inhabilitet i forvaltningen


Inhabilitet eller ugildhet foreligger dersom omstendighetene gir grunn til å svekke tilliten til at en offentlig tjenestemann er upartisk. Habilitetsreglene gjelder også personer som handler på vegne av det offentlige. Foreligger det inhabilitet skal ikke vedkommende delta i behandlingen og avgjørelsen av saken. Deltar vedkommende kan det føre til ugyldighet.

Inhabilitet foreligger når den offentlige tjenestemannen har en tilknytning til saken, eller personene som blir berørt av avgjørelsen som skal treffes. Et eksempel kan være at saksbehandler er broren til den som søker om å bygge garasje. Saksbehandler vil da være inhabil.

Når får habilitetsreglene anvendelse?

Habilitetsreglene følger av forvaltningslovens § 6, og gjelder alle beslutninger og handlinger forvaltningen foretar seg. Habilitetsreglene gjelder for offentlig tjenestemenn, samt personer som handler på vegne av forvaltningen. Dette kan for eksempel være personer som er leid inn for å gjøre en jobb for forvaltningen. Habilitetsreglene får imidlertid ikke anvendelse når det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke påvirker hans standpunkt.

Forvaltningslovens § 6 første ledd

Etter forvaltningslovens § 6 første ledd er en offentlig tjenestemann inhabil hvis han selv er part i saken, eller når tjenestemannen er i slekt eller svogerskap med en part i rett opp- eller nedstigende linje. En offentlig tjenestemann er også inhabil når slekt og svogerskap i sidelinje så nær som søsken er part i saken. Et eksempel er at en offentlig tjenestemann er inhabil hvis hans foreldre eller barn er part i saken.

En offentlig tjenestemann er også inhabil hvis han har vært gift eller forlovet med en part i saken. Tjenestemann kan heller ikke ha vært fosterforelder, fosterbarn, verge eller fullmektig for en av partene. Har tjenestemannen hatt eller har en ledende stilling i for eksempel et selskap som er part i saken er man også inhabil.

Denne bestemmelsen kan også anvendes analogisk for samboere og forlovede. Samboerskapet må imidlertid ha vart en viss lengde.

Forvaltningslovens § 6 annet ledd

Etter forvaltningslovens § 6 annet ledd er en offentlig tjenestemann inhabil hvis det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Det skal da legges vekt på om saken fører til en fordel, tap eller ulempe for den offentlige tjenestemannen, eller noen han har en nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelsen er reist av en part. Et typisk eksempel på inhabilitet etter annet ledd er hvis den offentlige tjenestemannen er nabo til en pub som søker om bevilling.

Det fremgår av forarbeidene at vennskap som ikke er nært sjeldent vil føre til inhabilitet.

Osloadvokatene – Når er en sakkyndig inhabil?

Osloadvokatene – Når er en sakkyndig inhabil?

Hva skal til for at en sakkyndig er inhabil? Osloadvokatene hadde nylig en sak hvor den sakkyndige ble erklært inhabil etter påstand fra Osloadvokatene

osloadvokatene.no/familie/barnevern/nar-er-en-sakkyndig-inhabil/

Hvem avgjør om det foreligger inhabilitet?

Det er den offentlige tjenestemannen selv som i utgangspunktet vurderer sin habilitet. Er den offentlige tjenestemannen usikker på habilitetsspørsmålet, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede.

En part kan også kreve at habilitetsspørsmålet forelegges for den nærmeste overordnede, hvis det kan gjøres uten «vesentlig tidsspille».

Mener du en offentlig tjenestemann er inhabil?

Kontakt oss i Osloadvokatene. Vi har god og bred erfaring på fagområdet og bistår gjerne deg ved habilitetsspørsmål.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatutgifter løper ikke før oppdrag er avtalt.


Relaterte artikler