Skjebnen til hundene Rambo og Bob endte i Høyesterett


Høyesterett behandlet nylig to saker som omhandlet skjebnen til hundene Rambo og Bob. Begge hundene var vedtatt avlivet av politiet, men eierne ønsket ikke å gi opp. Dermed gikk Rambo og Bobs skjebne gjennom hele rettssystemet og endte til slutt i Høyesterett

Politiet fatter vedtak om avliving

Det finnes mange grunner til at politiet kan komme i kontakt med en hund og vurdere om de skal ta hånd om den. Det kan være problemer med hunden eller problemer med eieren. Hvis en hund angriper eller opptrer truende overfor mennesker vil politiet vurdere om vilkårene for avliving er tilstede. Hvis politiet mener at vilkårene for avliving er tilstede vil de fatte et vedtak om dette. Et slikt vedtak er et enkeltvedtak og kan påklages i tråd med forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra parten har fått underretning om vedtaket jf. forvaltningsloven § 29.

Kan bringes inn for retten

Hvis et vedtak om avliving påklages, vil Politidirektoratet vurdere klagen og fatte vedtak. Hvis du er uenig i vedtaket fra Politidirektoratet kan saken bringes inn for domstolene. I sakene til Rambo og Bob ble avlivingsvedtakene prøvd både i tingretten, lagmannsretten og til slutt i Høyesterett.

Vilkårene for avliving

Vilkårene for å avlive hunder fremgår av hundeloven § 18. For det første må hunden ha «angrepet eller skadet et menneske». Hunden kan også avlives «hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr.»

Videre må vedtaket om avliving ikke fremstå som et uforholdsmessig tiltak. Hva som skal vektlegges i den vurderingen fremgår av bestemmelsen. Her står det følgende:

Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi.

Videre fremgår det også noen momenter som ikke skal tillegges vekt i vurderingen:

Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt.

Det fremgår også at politiet skal vurdere om hunden kan omplasseres i stedet for avliving. For at dette skal kunne være en løsning så må det være praktisk mulig og det må være forsvarlig.

Bitt i buksebenet var et angrep

Når det gjaldt hunden Bob (HR-2018-1058-A) var det flere hendelser som foranlediget vedtaket om avliving. Bob hadde bl.a. stått bundet utenfor en restaurant når en mann gikk forbi. Bob bet mannen i buksebeinet, men buksen ble ikke ødelagt. Mannen skvatt og ble noe skjelven, men opplyste til politiet at han ikke ble redd. Likevel mente Høyesterett at dette var å regne som et angrep i hundelovens forstand.

Osloadvokatene – Angrepet av hund? Du kan få erstatning og hunden kan avlives

Osloadvokatene – Angrepet av hund? Du kan få erstatning og hunden kan avlives

Hvis en hund angriper eller skader et menneske kan den bli avlivet hvis det ikke er uforholdsmessig. Skadelidte har også krav på erstatning fra hundeeieren.

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/angrepet-av-hund-du-kan-fa-erstatning-og-hunden-kan-avlives/

Høyesteretts vurdering av uforholdsmessighetsvilkåret

Høyesterett har i saken til Rambo (HR-2018-1057-A) foretatt en gjennomgang av forarbeidene for å vurdere hva som ligger i uforholdsmessig tiltak. Om dette konkluderer Høyesterett i avsnitt 42:

Selv om de ulike uttalelsene fra forarbeidene formidler et noe vekslende bilde av hvilken terskel som gjelder for «uforholdsmessig tiltak» etter § 18 første ledd, gis det samlet sett uttrykk for at terskelen for hva som regnes som uakseptabel risiko, ikke er spesielt høy. Det sentrale vurderingstema er den risiko hunden vil representere i fremtiden, og denne vurderingen skal foretas i lys av hvilken alvorlighetsgrad angrepet eller skaden har. For at avliving skal skje, må det foreligge en reell og ikke ubetydelig risiko for at hunden vil angripe igjen.

Rambo og Bob måtte bøte med livet

Høyesterett konkluderte med at det forelå en reell og ikke ubetydelig risiko for at både Rambo og Bob kunne gå til angrep og skade mennesker igjen. Vedtakene om avliving var ikke uforholdsmessige og ble dermed opprettholdt av Høyesterett.

Trenger du bistand i en slik sak?

Har politiet fattet vedtak om avliving av din hund? Da kan vi bistå deg med å klage på vedtaket og evt. bringe saken videre til domstolen hvis det er nødvendig. Eller kanskje du har blitt skadet av en hund? Da kan du ha krav på erstatning. Vi bistår deg også i slike saker. Ta kontakt med oss i dag med din sak.


Relaterte artikler