Kan sameiet nekte deg hundehold?


Sameiet kan ikke nekte deg hundehold dersom gode grunner taler for det, og dette ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.

Eierseksjonsloven § 19 gir sameiet adgang til å fastsette et generelt forbud mot hundehold. Utgangspunktet er at den enkelte sameier eller beboer plikter å respektere et slikt forbud.

Kan ha rett til hundehold selv om sameiet har forbud

Selv om sameiet har forbud mot hundehold, er det slik at en beboer likevel kan ha rett til dette. En beboer kan ha rett til å ha hund dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige beboerne. Dette følger av eierseksjonsloven § 19 sjette ledd. Spørsmålet blir dermed hva som kan være «gode grunner» for dyrehold, og hva som ligger i at dyreholdet ikke kan være til «ulempe» for øvrige beboere.

Hva er gode grunner?

Trenger en blind eller svaksynt beboer førerhund, vil det utvilsomt foreligge gode grunner for å ha hund. Gode grunner til å ha dyrehold vil også klart foreligge der det er medisinske indikasjoner på at brukeren vil ha utbytte av å ha kjæledyr. Gode grunner kan også foreligge i de mindre klare tilfellene. Også sosiale og velferdsmessige hensyn kan være en god grunn til å ha hund eller andre dyr.

Hvilke ulemper hindrer dyrehold?

For at en beboer skal gis rett til å ha dyr på tross av forbudet, kreves det at dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige beboere i sameiet. Det må kunne påvises konkrete ulemper for beboerne. Det er altså ikke tilstrekkelig at man ønsker en konsekvent linje overfor alle som søker om tillatelse, eller at man eksempelvis ikke liker hunder.

Medfører dyreholdet støy eller ubehagelig lukt, kan dette være en ulempe for beboerne. Et klarere tilfelle av ubehag foreligger der noen av beboerne får fysiske ubehag som følge av dyreholdet, for eksempel allergireaksjoner.

De sterkeste interessene skal vernes

Det er imidlertid ikke enhver ulempe som avskjærer sameierens rett til å ha dyr. Ulempen må trolig være av et visst omfang. Dette innebærer at jo bedre grunn beboeren har for å ha hund, jo større ulempe skal til for å forby det. Det må altså foretas en avveining av sameiets interesser i å hindre dyrehold på den ene siden, mot den enkelte beboerens interesse i å ha dyr på den andre siden.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.


Relaterte artikler