Må du kvitte deg med husdyret ditt hvis borettslaget endrer reglene?


Hva skjer egentlig hvis borettslaget du bor i plutselig bestemmer seg for at det ikke lenger skal være lov med dyr? Kan du bli pålagt å kvitte deg med dyret?

Borettslaget kan forby dyrehold

Det er opp til det enkelte borettslag om det skal være tillatt eller forbudt med dyrehold. Så lenge det ikke er eksplisitt bestemt at det skal være forbudt, er dyrehold tillatt. Selv om det er forbud mot dyrehold i borettslaget, kan du ha krav på å likevel ha dyr hvis det er gode grunner for det og dyret ikke er til ulempe for andre beboere. Du kan lese mer om dette her.

Hva om reglene blir endret mens jeg bor i borettslaget?

Hva om det først var tillatt med dyr, men så bestemmer borettslaget seg plutselig for å endre reglene slik at det nå ikke lenger er lov. Kan borettslaget da pålegge deg å kvitte deg med dyr du allerede hadde før reglene ble endret? Det kan fremstå som svært urimelig å få valget mellom å flytte eller å kvitte seg med husdyret du har hatt i lang tid.

Skal mye til å pålegge deg å kvitte deg med dyret

I slike saker skal det nok svært mye til før du kan bli pålagt å kvitte deg med dyret ditt. I utgangspunktet vil det være samme vurderingstema som om du ønsker å anskaffe et dyr etter at forbudet trådte i kraft. Men det skal tillegges stor vekt at dyret allerede har bodd hos deg en periode. I vurderingen vil dette være en «god grunn» til å beholde dyret. Videre vil de andre beboerne tidligere måtte tåle dyreholdet. Vurderingen av evt. ulempe for deres del vil måtte ses i lys av dette.

Hvis du ønsker å anskaffe et nytt dyr er det imidlertid ikke gitt at det vil bli godkjent bare fordi du allerede har/har hatt et annet dyr. Om det skal godtas må vurderes på vanlig måte hvor vilkårene «gode grunner» og «ulempe» står sentralt.

Kan borettslaget nekte deg dyrehold? – Osloadvokatene hjelper deg!

Kan borettslaget nekte deg dyrehold? – Osloadvokatene hjelper deg!

Hovedregelen er at borettslaget kan bestemme at dyrehold er forbudt. Men du kan ha rett til dyrehold på tross av borettslagets forbud.

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/borettslaget-dyrehold/

Hva om du skal flytte til et borettslag som har forbud mot dyr?

Hvis du har kjøpt en borettslagsandel hvor det ikke er tillatt med husdyr må du i utgangspunktet respektere dette. Det gjelder også om du allerede har dyr før du kjøpte andelen. Tanken er her at du med vitende og vilje har kjøpt en leilighet hvor det er forbud mot dyr. Det er dermed en risiko du må bære ansvaret for. Du kan likevel kunne få innvilget dyrehold etter en vurdering av om det foreligger gode grunner for dyreholdet og om det medfører ulemper for andre beboere.

Er du i en tvist med borettslaget om dyrehold?

Osloadvokatene har oppdatert kompetanse på fagområdet og bistår deg gjerne. Våre advokater ordner alt med borettslaget på dine vegne og undersøker også om du kan få dekket dine kostnader gjennom dine forsikringer. Ta kontakt med oss i dag med din sak.


Relaterte artikler