Våre klienter fikk beholde sine to katter - til tross for forbud mot dyrehold i leiekontrakten


Etter husleieloven §5-2 har leietakere rett til dyrehold dersom det foreligger gode grunner og det ikke er til ulempe. Nylig vant vår advokat Ahlquist en sak for tingretten hvor våre klienter fikk beholde sine to katter.

Paret hadde bodd i leiligheten i ett år da de mottok varsel om heving av deres leieavtale. Paret oppsøkte da advokat Adam Justin Ahlquist ved Osloadvokatene, som tok deres sak. Utleier krevde at paret måtte fravike leiligheten ettersom de hadde to katter. Dyrehold var i leiekontrakten ikke tillatt «uten skriftlig samtykke».

Advokat Ahlquist bistod paret under sakens behandling i tingretten. Advokat Ahlquist anførte for retten at utleier ikke kunne kreve fravikelse fra leiligheten og at katteholdet ikke var i strid med leieavtalen.

Krevde fravikelse av leiligheten

Utleier mente at katteholdet var i strid med leieavtalen og at dette medførte et «vesentlig brudd» på leieavtalen, jf. husleieloven § 9-9. Etter utleiers syn var dette «åpenbart» en hevningsgrunn slik at det kunne kreves at paret måtte fravike leiligheten umiddelbart, jf. tvangsfullføringslova § 13-2 bokstav d.

Retten måtte ta stilling til om katteholdet var i strid med leieavtalen. En leietaker har rett til dyrehold dersom det er «gode grunner» for slikt dyrehold og det ikke er til «ulempe» for utleieren eller øvrige brukere av eiendommen, uansett om utleier har fastsatt forbud mot dyrehold, jf. husleieloven § 5-2 andre ledd 2. pkt.

Osloadvokatene – Rett til ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider

Osloadvokatene – Rett til ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider

Det ble i 2017 gjort endringer i seksjonseieres rett til å anlegge ladepunkt til elbiler. Osloadvokatene holder deg oppdatert!

osloadvokatene.no/eiendom/rett-til-ladepunkt-for-elbiler/

Kattene var ikke til bry

Advokat Ahlquist viste til at det ikke var bevist at våre klienters katter var til ulempe. Retten var enig i at det ikke var dokumenter at katteholdet faktisk hadde skapt problemer. Det var ikke tilstrekkelig at vaktmesteren og utleieren hadde en oppfatning om at kattene var til ulempe og en plage for de øvrige beboerne.

Retten påpekte at det i tilfeller der dyreholdet ikke er til bry stilles det ikke strenge krav til de gode grunnene som må tale for dyrehold.

Gode grunner

Våre klienter hadde lagt frem legeerklæringer og uttalelser fra psykologen til den ene klienten som advokat Ahlquist mente dannet gode grunner for at paret skulle få beholde kattene. Legeerklæringen viste at paret hadde behov for kattene av helsemessige årsaker. Psykologuttalelsen viste at kattene var en sentral del i klientens liv og at det ville spille negativt inn på den psykiske helsen om de ble tatt vekk.

Retten var også på dette punktet enig med advokat Ahlquist. Retten konkluderte med at paret hadde gode grunner for å beholde kattene.

Måtte ikke flytte og fikk beholde kattene

Etter rettens syn hadde våre klienter rett til å beholde kattene og utleier kunne dermed ikke kreve fravikelse eller heving av leieavtalen. Våre klienter fikk også dekket nødvenige saksomkostinger i saken.

Har du en lignende sak?

Osloadvokatene har flere advokater med lag erfaring og høy kompetanse. Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på dne advaoktutgifter dekket gjennom forsikring. Det påløper aldri noen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler