Fikk beholde hund mot borettslagets vilje


For mange er kjæledyr svært viktige. Hunden eller katten blir som et familiemedlem. Det er tøft å få beskjed om at kjæledyret ditt ikke lenger kan bo hos deg. Da kan det være verdt å ta opp kampen. Det finnes mange eksempler på kjæledyr som får lov til å bli boende, til tross for forbud i vedtektene.

Vedtektene hadde forbud mot hund

En kvinne bodde i et borettslag i Arendal hvor det var fastsatt i vedtektene at det var forbudt å ha hund og katt. Styret kunne imidlertid gi dispensasjon til slikt dyrehold hvis de fant det hensiktsmessig.

Søkte om å få ha hund

Kvinnen sendte søknad til styret om å få dispensasjon fra forbudet. Hun begrunnet søknaden med at hennes lege hadde anbefalt henne å gå til anskaffelse av hund. Legen mente at kvinnen hadde hatt godt av en hund, både fysisk og psykisk. Hun var enslig og led av depresjoner. Hun hadde vært flyktning fra Bosnia og led fremdeles med psykiske plager fra tiden derfra og den påfølgende flukten. Hun hadde også vært gjennom en vanskelig skilsmisse.

Fikk avslag

Styret i borettslaget behandlet søknaden hennes, men godkjente den ikke. Kvinnen gikk likevel til anskaffelse av en hund, en liten Yorkshire terrier på 3-4 kg. Styret reagerte derfor med å sende et brev hvor de ba om at hunden måtte fjernes øyeblikkelig. Kvinnen påklagde dette vedtaket overfor styret.

Fikk varsel om tvangssalg

Styret i borettslaget tok da kontakt med advokat. Advokaten sendte brev til kvinnen hvor det ble opplyst at hundeholdet ble ansett som et vesentlig mislighold. Andelen hennes ville bli begjært tvangssolgt hvis ikke hun kvittet seg med hunden i løpet av 3 måneder. Kvinnen ga seg fremdeles ikke og saken gikk derfor til tingretten for en endelig avgjørelse.

Kan borettslaget nekte deg dyrehold? – Osloadvokatene hjelper deg!

Kan borettslaget nekte deg dyrehold? – Osloadvokatene hjelper deg!

Hovedregelen er at borettslaget kan bestemme at dyrehold er forbudt. Men du kan ha rett til dyrehold på tross av borettslagets forbud.

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/borettslaget-dyrehold/

To vilkår må være oppfylt

Etter borettslagsloven § 5-11 fjerde ledd kan en beboer ha dyr i borettslaget selv om det er et forbud mot slikt dyrehold i vedtektene. For at denne regelen skal komme til anvendelse må to vilkår være oppfylt. For det første må det være «gode grunner» for at beboeren skal ha dyr. For det andre må det dyret ikke være til «ulempe» for andre beboere.

«Gode grunner»

Som gode grunner er f.eks. førerhund for blinde åpenbart inkludert. Men også andre grunner kan godtas som gode. Det kan være hvis det kan dokumenteres at kjæledyret er viktig av psykososiale årsaker.

Retten kom frem til at kvinnen hadde gode grunner til å ha hund. De la for det første vekt på hunden hadde hatt positiv påvirkning på hennes helsesituasjon. Hun ble nå nødt for å komme seg opp om morgenen og gå flere turer om dagen. Retten la imidlertid mest vekt på at kvinnens psykiske helse var blitt svært mye bedre etter anskaffelsen av hunden. Hun hadde fått mer livsglede og en mer meningsfylt hverdag. Hunden hadde i stor grad vært en erstatning for hennes manglende sosiale nettverk.

«Ulempe»

Når man skal vurdere om hunden er til ulempe for andre beboere er ikke enhver ulempe av betydning. Det må være en ulempe av en viss betydning. Det må foretas en interesseavveining mellom eierens grunner for å ha hunden og de ulempene hunden medfører for andre.

En hundeallergiker i samme oppgang hadde klaget på hunden. Retten fant det imidlertid ikke bevist at naboen reagerte på kvinnens hund. Det var flere andre hunder i området som det var mer sannsynlig at naboen reagerte på.

Kvinnen tok hensyn til naboene

Retten la også vekt på at kvinnen opptrådte svært hensynsfullt overfor naboene. Hun brukte en annen utgang i kjelleren for å gå ut og inn med hunden. Hun bar også alltid hunden i en veske når hun gikk gjennom fellesarealene. I tillegg var hun svært påpasselig med alltid å bruke hundepose og hunden gikk alltid i bånd utendørs.

Fikk beholde hus og hund

Retten kom til at kvinnen hadde gode grunner til å ha hund. Hun fikk derfor beholde terrieren. Borettslagets forsøk på tvangssalg av leiligheten hennes førte heller ikke frem. Kvinnen kunne derfor fortsette å bo på samme sted sammen med den lille vennen sin.

Har du problemer med ditt borettslag?

Ønsker du å anskaffe hund eller katt, men borettslaget vil nekte deg? Eller kanskje har du allerede et husdyr, men borettslaget ønsker at du skal kvitte deg med det? Da kan det være lurt å kontakte Osloadvokatene. Vi vurderer saken for deg og hjelper deg i prosessen mot borettslaget.


Relaterte artikler