Kan du ha dyr i borettslag og sameier?


Ikke sjelden reagerer naboer negativt når en annen beboer går til anskaffelse av en hund eller katt.

En nabo hevder kanskje å være allergisk mot dyr. Vedkommende kontakter styret for å få dem til å kreve at du kvitter seg med kjæledyret. Ofte trues du med utkastelse og kanskje også tvangssalg av leiligheten. Her kan du se hvilke rettigheter du som dyreeier har.

Lovens utgangspunkt om dyr

I utgangspunktet er det fritt frem for dyrehold i både borettslag og sameier, så lenge dette ikke er til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere. Det kan imidlertid tenkes å være innført retningslinjer i forhold til dyreholdet uten at det foreligger noe generelt forbud, som for eksempel båndtvang.

Dersom borettslaget har innført forbud mot dyrehold, sier loven at beboerne likevel har rett til å ha kjæledyr. Det er da visse vilkår som må være oppfylt.
Det første vilkåret er at gode grunner må tale for at dyreholdet skal aksepteres.
Det andre vilkåret er at dyreholdet ikke er til ulempe for øvrige beboere.
Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, behøver ikke en beboer i et borettslag eller sameie å respektere et generelt forbud mot dyrehold i husordensregler eller vedtekter. Det samme gjelder en leietaker i et utleieforhold. Beboere som allerede hadde kjæledyr da forbudet ble innført, trenger i utgangspunktet ikke å oppfylle de forannevnte vilkårene for å beholde kjæledyret sitt.

Lovens vilkår er svært skjønnsmessig utformet. Det vil derfor ikke være så enkelt å vite om du har retten på sin side.

Nærmere om lovens vilkår

Et klart eksempel på hva som regnes som en god grunn, er en blind persons behov for førerhund, og politihunden. Medisinske grunner vil også være tilstrekkelig til å oppfylle lovens vilkår om «gode grunner». Det kan være personer som går gjennom en vanskelig periode, samlivsbrudd og personer som av ulike årsaker isolerer seg i hjemmet. Hunden må ut enten eieren vil eller ikke. Gode grunner vil i tilfeller som det sistnevnte derfor kunne tale for å la den aktuelle beboeren få ha hund.

En ulempe i lovens forstand, kan være for eksempel støy, lukt, allergiske reaksjoner eller fobier. At en nabo misliker dyreholdet på generelt grunnlag og kun viser til forbudet i husordensreglene eller vedtektene, er ikke tilstrekkelig til at det foreligger en ulempe i lovens forstand.

Mottatt varsel fra styret?

Det hender at beboere i borettslag og sameier mottar varsel om at leiligheten kommer til å tvangsselges dersom de ikke kvitter seg med kjæledyret sitt. Ofte er ikke styrets kunnskap om gjeldende rett på området helt oppdatert. Den klare hovedregel er at ingen kan tvinge noen til å flytte ut eller selge leiligheten uten at det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Det er overhodet ikke sikkert at styret har rett i at dyreholdet er i strid med det loven gir adgang til. Da har du rettslig sett krav på å få bli boende. Også selv om du velger å ikke kvitte deg med kjæledyret ditt.

Har du spørsmål om dyr i borettslag eller sameie? 

Kontakt Osloadvokatene 
ved Advokat Adam Ahlquist
E-post adam.ahlquist@advokat.no eller telefon 934 84 835

Relaterte saker:

Borettslaget kan ikke forby innekatt
Kan sameiet nekte deg å ha hund?