Angrepet av hund - fikk kr 175.000 i erstatning


Etter hundeloven stilles det krav til forsvarlig sikring av hund. Overtredelse kan medføre både bot, erstatningsansvar og fengselsstraff.

Hoppet over gjerdet

En mann fra Fredrikstad bodde med sine to rottweilere i hus med inngjerdet hage. Rottweilere er store hunder, men regnes normalt balanserte og fredfulle. En dag i juli kom naboen med kjæreste og sønn på to år forbi eiendommen. Da de var like foran porten hoppet den ene hunden plutselig over gjerdet. Den kastet seg over sønnen og begynte å bite ham. Den andre hunden fulgte like bak. Gutten ble dyttet i bakken og ble bitt i låret, og i hodet. Faren forsøkte å få hundene unna ved å dra og slå dem mens moren ble stående lamslått under angrepet. Faren klarte omsider å få hundene fra hverandre og løftet opp sønnen. Sønnen ble straks brakt til sykehus hvor han ble liggende i ti dager før han fikk komme hjem på permisjon.

Hundeloven

Etter hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte eller er forsvarlig inngjerdet. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelsen straffes med fengsel eller bot. Om aktsomhetsnormen har Høyesterett uttalt at hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Ikke forsvarlig sikret

Retten fant det klart at eieren hadde overtrådt hundeloven § 4 og handlet uaktsomt. Hundene var ikke under kontroll eller forsvarlig inngjerdet da de enkelt klarte å hoppe over gjerdet. Hundene hadde videre noen uker tidligere også angrepet en annen ung gutt inne i hagen. Når eiendommen ligger i et boligstrøk har eieren et klart ansvar for å sikre hagen på en forsvarlig måte slik at de farlige hundene ikke kan komme ut.

Erstatning for tingskade

Etter skadeserstatningsloven § 1-5 er hundeeieren objektivt ansvarlig for tingsskade voldt av hunden. Med objektivt menes at erstatningsansvar ikke er avhengig av uaktsomhet eller skyld. Retten fant det klart at eieren måtte erstatte skade på fornærmedes klær og liknende.

Osloadvokatene – Pårørende fikk erstatning for sjokkskade

Retten til erstatning for pårørende er snever. Det er kun i spesielle tilfeller pårørende kan ha rett til erstatning fra skedevolder.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/parorende-fikk-erstatning-for-sjokkskade/

Oppreisning

Etter skadeserstatningsloven § 3-5 kan hundeeieren også bli pålagt å betale oppreisning for tort og smerte, og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Men for denne type erstatning kreves det at eieren har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Ved erstatningsutmålingen skal det legges vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolder skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen og arten og omfanget av de påførte skadevirkninger.

Fikk fysiske og psykiske skader

Gutten som ble angrepet ble påført alvorlige bittskader blant annet i hodet. Bittene gav ham flere store og synlige arr han vil bære for resten av livet. Han fikk endret adferd, begynte å stamme, fikk hyppige mareritt og ble mer aggressiv. Han fikk også diagnosen post-traumatisk stresslidelse. Retten fant det klart at hundeeieren var sterkt å laste for skaden som skjedde og satt erstatningen til kr 125.000.

Erstatning til guttens mor

Også guttens mor fikk psykiske ettervirkninger av angrepet. Hun var vitne til angrepet og trodde at sønnen ville bli drept. Hun var sykemeldt med diagnosen post-traumatisk stresslidelse. Retten uttalte at hun også hadde krav på erstatning og satt erstatningen til kr 50.000.


Relaterte artikler