Angrepet av hund? Du kan få erstatning og hunden kan avlives


Hunden er kjent som menneskets beste venn, men ikke alle hunder oppfører seg som det. Hvem som helst kan støte på en aggressiv hund som kan angripe. Det kan medføre store skader for skadelidte.

Erstatning etter hundeangrep

Etter skadeserstatningsloven § 1-5 har eiere av hunder objektivt erstatningsansvar for skader påført av dyr. Det betyr at eieren plikter å erstatte skader uavhengig av om eieren kan lastes for skaden eller ikke. For hunder gjelder ansvaret for skader påført mennesker, klær og andre tingskader. Utover disse skadene vil eieren være erstatningsansvarlig hvis eieren kan lastes for å ikke hatt tilbørlig tilsyn med hunden eller ikke har gjort det man med rimelighet kan kreve for å hindre skade jf. skl. § 1-5 fjerde ledd.

Hunden kan bli avlivet

Etter hundeloven § 18 kan «en hund som har angrepet eller skadet et menneske» bli avlivet. Det er politiet som beslutter om avliving skal foretas. Det er derfor nødvendig å anmelde angrepet. Så vil politiet foreta en vurdering av om det skal fattes vedtak om avliving.

Må ikke være uforholdsmessig

Vilkåret for å kunne vedta å avlive en hund er at det ikke må fremstå uforholdsmessig. Hva som ligger i denne vurderingen er nærmere beskrevet i lovteksten. Her står det:

Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt.

Det er altså flere forhold som skal tillegges vekt, og noen forhold som ikke kan tillegges vekt. Hvis politiet fatter vedtak om avliving kan dette tas inn for rettssystemet av hundeeieren for å overprøve politiets vedtak.

Osloadvokatene – Angrepet av hund – fikk kr 175.000 i erstatning

Osloadvokatene – Angrepet av hund – fikk kr 175.000 i erstatning

Et lite barn ble angrepet av to hunder. Gutten fikk alvorlige bittskader. Eieren av hundene måtte betale erstatning på kr 175.000

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/angrepet-av-hund-fikk-kr-175-000-i-erstatning/

Eksempel på sak

Lagmannsretten har i LB-2016-190484 tatt stilling til om hunden «Buddy» skulle avlives eller ikke. Buddy er en blanding av Rottweiler og Rodesian Ridgeback med en vekt på omtrent 45 kilo. Både politiet og tingretten var kommet til at hunden skulle avlives, men eieren ga seg ikke og anket til lagmannsretten.

Angrepet en forbipasserende uprovosert

Buddy var på tur med eieren sin i januar 2016. Hunden var i bånd. På veien kom det en kvinne gående. Buddy slet seg løs fra båndet og hoppet opp på kvinnen slik at hun gikk i bakken. Hunden bet henne minst en gang i overarmen. Kvinnen fikk noen skader og ble fraktet til legevakten i ambulanse. I ettertid ble det foretatt en aggresjonstest av hunden. Der fikk den aggresjonsskår 4 på en skala som går fra 1-6 hvor 6 er mest aggressiv.

Ble avlivet

Lagmannsretten konkluderte med følgende:

Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten det – i likhet med tingretten – klart at hunden representerer en betydelig risiko for fremtidig skade på mennesker. […] Lagmannsretten mener videre at hunden utgjør en uholdbar utrygghetsfølelse for publikum.

Konklusjonen ble derfor at vedtaket om avliving av Buddy ble opprettholdt.

Trenger du bistand i forbindelse med et hundeangrep?

Osloadvokatene bistår deg med alt det praktiske etter en slik hendelse. Vi kan hjelpe både deg som har blitt angrepet og deg som er eier av en hund som er vedtatt avlivet. Ta kontakt i dag med din sak.


Relaterte artikler