Timeantall fra byggmester er unormalt høyt - hva gjør jeg?


Har byggmesteren brukt et unormalt høyt timeantall på arbeidet, kan dette være en indikasjon på uforsvarlig planlegging, ledelse eller utførelse fra byggmesterens side.

Har slike forhold funnet sted, er ikke du pliktig til å betale.

For høyt timeantall

En forbruker nektet å betale byggmesterens regning, da han mente at timeantall var for høyt. Byggmesteren hadde oppført et typehus av typen Block Watne, på 110 m2. Forbrukeren hevdet at timeantallet var urimelig høyt, og at dette avvek i stor grad fra erfaringstall for tilsvarende arbeider utført av andre byggmestre. Forbrukeren hevdet derfor at forklaringen bak det høye timeantallet måtte være irrasjonell og uforsvarlig planlegging, ledelse eller utførelse.

Høyesterett og timetallet

I dommen, som er inntatt i Rt. 1969 s. 2211, foretar Høyesterett en sammenligning av kostnadene ved tilsvarende arbeider på forskjellige steder i Østlandsområdet. Høyesterett legger avgjørende vekt på at kontraktssummene overalt, lå «betydelig, og til dels meget betydelig» under det timeantall byggmesteren i denne saken krevde av forbrukeren.

Ikke plikt til å betale

På denne bakgrunn legger Høyesterett til grunn at forbrukeren ikke var pliktig til å betale den fulle kontraktssummen. Synspunktet begrunnes med at det følger av alminnelige privatrettslige regler at forbrukeren ikke er pliktig til å betale meromkostninger som skyldes uforsvarlig forhold fra byggmesteren selv eller noen han svarer for, hva enten dette skyldtes planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet. Selv om byggmesteren måtte godskrives en betydelig margin, fant Høyesterett at timetallet var så ekstraordinært høyt at uforsvarlig forhold måtte fastslås. Det ble således foretatt en skjønnsmessig reduksjon av kontraktssummen.

Kontakt Osloadvokatene

Har du opplevd at regningen for byggmesterarbeidet blir vesentlig større enn forventet, kan det lønne seg å ta kontakt med en advokat. Advokaten kan forhindre at du må betale merkostnader som følge av uforsvarlige forhold på byggmesterens side.

Relaterte saker:

Nesten tredoblet regning for elektroarbeid
Den rettslige virkningen av et prisoverslag