Parkettlegging var meget dårlig utført - fikk erstatning


Mannen engasjerte et håndverkerfirma til å legge parkett i kjøkken, gang og stue i boligen hans.

Det ble straks oppdaget at parkettlegging ikke var fagmessig utført, og forbrukeren krevde dermed heving av avtale og erstatning for omlegging av ny parkett.

Sakkyndige vurderinger av parkettlegging

Forbrukeren engasjerte raskt to uavhengige håndverkere til å vurdere arbeidet. Disse la frem to sakkyndige rapporter som bekreftet at parketten flere steder enten lå for tett eller for langt fra veggen, og at det var synlige sprekker ved enkelte kortender, noe som ga bekymring for at dette kunne utvikle seg videre til å bli større. Det ble videre bekreftet at det hadde blitt skader på kjøkkeninnredningen.

På denne bakgrunn krevde forbrukeren å bli frifunnet betalingsplikten for parkettlegging, i tillegg til å bli tilkjent erstatning for omlegging av parketten.

Mangelfullt utført arbeid etter Håndverkertjenesteloven

Saken gjelder en håndverkertjeneste som er inngått mellom en tjenesteyter i næringsvirksomhet og en forbruker, slik at forholdet reguleres av håndverkertjenesteloven, jf. § lovens § 1.

Etter håndverkertjenesteloven § 17(1), jf. § 5(1) foreligger det en mangel ved tjenesten dersom den ikke fører til det resultat som forbrukeren har rett til å kreve, eller som ellers er avtalt. Håndverkeren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg.

De sakkyndige konkluderer med at parkettlegging var mangelfullt utført. Det er også bevist at arbeidet har påført kjøkkeninnredningen skade. Dette er to forhold som begge medfører at arbeidet må karakteriseres som mangelfullt utført, jf. hvtjl. § 17(1), jf. § 5(1).

Håndverkeren hadde ikke rett til betaling

Dersom formålet med tjenesten har blitt vesentlig forfeilet som følge av mangelen kan forbrukeren heve avtalen, jf. hvtjl. § 26(1).  Det var på det rene at parkettlegging var så mangelfullt at formålet med tjenesten hadde blitt vesentlig forfeilet, slik at hevingsvilkåret var oppfylt. Håndverkeren hadde derfor ikke rett til betaling, og forbrukeren ble frifunnet for betalingsplikten. Forbrukeren hadde videre rett til erstatning for utbedringskostnadene, jf. hvtjl. § 28(1). Forbrukeren fikk dermed 30 000,- tilbake.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg kun regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål om mangelfull parkettlegging?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Ahlquist
E-post adam.ahlquist@advokat.no eller telefon 934 84 835

Relaterte saker:

Erstatning for mangelfull steinlegging
Erstatning for dårlig malerarbeid