Håndverkers rett til å kreve tilleggsbetaling


Håndverkertjenester er ofte kostbart. Når fakturaen for det utførte arbeidet kommer opplever mange at prisen er høyere enn det som var opprinnelig avtalt eller antydet av håndverkeren.

Har håndverkeren rett til å kreve tilleggsbetaling, og hva kan han kreve dersom det ikke er oppgitt noen pris for arbeidet på forhånd?

Håndverkertjenesteloven

Dette spørsmålet reguleres av håndverkertjenesteloven. Håndverkertjenesteloven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (som reparasjoner, vedlikedhold, installasjoner, ombygging m.m) som inngås mellom tjenesteytere og forbrukere. Håndverkertjenesteloven er ufravikelig, slik at de rettighetene en forbruker har etter loven ikke kan fravikes ved avtale.

Betale den pris for arbeidet som var avtalt

Hovedregelen i håndverkertjenesteloven § 32 (1) er at forbrukeren skal betale den pris for arbeidet som var avtalt. Utgangspunktet er altså at håndverkeren ikke har rett til å kreve mer enn det avtalte. For å ta stilling til hva som er blitt avtalt må avtalen tolkes. Gjelder det en fastpris eller betaling kun etter timer? Spørsmålene kan i denne sammenheng være mange og forskjelligartede. Det kan for eksempel oppstå spørsmål om timesatsen, om det er materialrabatt, når det skal betales osv. Ofte inngås slike avtaler muntlig. Det vil da kunne bli vanskelig å bevise hva som skal betales dersom det oppstår en tvist. Det vil derfor være en klar fordel om avtalen nedfelles skriftlig.

Kan beløpet overstige prisantydningen?

Dersom det ikke er inngått en bindende avtale om prisen på arbeidet, men gitt et prisoverslag oppstår spørsmålet om beløpet kan overstige prisantydningen. Utgangspunktet er at en prisantydning er ikke bindende for håndverkeren. Det følger imidlertid av håndverkertjenesteloven § 32 (2) at prisen ikke skal overstige det gitte beløpet «vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent». Dette innebærer at håndverkeren gis et visst slingringsmonn, samtidig som forbrukeren skal kunne gå ut i fra at prisantydningen i det vesentlige vil være sammenfallende med den endelige prisen for arbeidet.

Gjengs pris

Dersom det ikke er inngått noen avtale om pris i forkant av utføringen av arbeidet følger det av håndverkertjenesteloven § 32 (1) at håndverkeren har rett til å kreve gjengs pris for arbeidet, dersom denne ikke er urimelig. Gjengs pris betyr den gjennomsnittlige prisen for tilsvarende tjenester i området.

Retten til å kreve tilleggsbetaling

I håndverkertjenesteloven § 33 angis det at håndverkeren i visse situasjoner har rett til å kreve et pristillegg.

Dette er for det første tilfellet dersom det er utført et tilleggsarbeid. For at tilleggsarbeid skal gi rett til å kreve tilleggsbetaling er det en forutsetning at håndverkeren godtgjør at arbeidet ikke omfattes av oppdraget. Videre er det en forutsetning at håndverkeren har kontaktet forbrukeren om utføringen av tilleggsarbeidet. Dersom tilleggsarbeidet er utført uten at håndverkeren har oppnådd kontakt med forbrukeren, eller uten at forbrukeren har gitt svar på utføringen av tilleggsarbeidet, kan det bare kreves pristillegg dersom forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, eller prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.

Videre har håndverker rett til å kreve tilleggsbetaling for ekstra materialer og ekstra arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side. Dette kan for eksempel være uriktige opplysninger fra forbrukeren, som tjenesteyter ikke kunne forutse, og som medfører at pristilbudet som ble gitt er for lavt. Det at tjenesten i seg selv blir mer kostbar å utføre gir imidlertid ikke rett til å kreve pristillegg etter bestemmelsen.

Advokatens råd ved overprisede håndverkertjenester

Dersom du opplever at prisen for arbeidet avviker fra det avtalte, eller fra overslaget som ble gitt på forhånd, må du gi beskjed om at prisen ikke godtas innen rimelig tid etter at den er mottatt. Det vil si normalt 2-3 uker. I motsatt fall blir du bundet av den oppgitte pris. Dersom du ikke klarer å bli enig med håndverkeren om den endelige prisen som skal betales, kan tvisten løses av Forbrukertvistutvalget (via forbrukerrådet), eller i domstolene. Det vil ofte lønne seg å ta kontakt med en advokat på et tidlig tidspunkt. Advokaten vil sikre dine rettigheter, og bistå deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt med Osloadvokatene

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Opplever du problemer med boligen du har kjøpt kan Osloadvokatene rådgi deg som hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.
Ta kontakt med Osloadvokatene med én gang du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Kontakt Osloadvokatene om du har kjøpt bolig med feil og mangler

Relaterte saker:

Fikk 90 000,- i erstatning for dårlig malerarbeid
Mangelfull parkettlegging
Erstatning for mangelfull steinlegging