Håndverker måtte erstatte teppe til kr 60.000,-


Da håndverkeren klarte å skade oppdragsgiverens persiske teppe måtte han ut med kr 60.000,- i erstatning.

Ansvar kan ikke fraskrives

Etter håndverkertjenesteloven er håndverkeren ansvarlig og må erstatte tap som følger av skade eller ødeleggelse fra hans side. Dette er et ansvar som ikke kan fraskrives gjennom avtale da håndverkertjenestelovens bestemmelser er ufravikelig. Det vil si at det ikke kan avtales vilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn de som følger av loven. Dersom skade inntreffer er det i utgangspunktet tjenesteyteren som må bevise at han ikke er skyld i skaden.

Ødela persisk teppe

En mann fra Oslo hadde inngått avtale med en håndverker om oppussing av sin leilighet. Under arbeidet oppdaget mannen at håndverkeren hadde lagt hans persiske teppe ut på balkongen i regnvær slik at det hadde blitt vannskadet. Teppet hadde aldri vært brukt og hadde kun vært oppbevart i et skap. Det var kjøpt som en investering for fremtiden. Håndverkeren hadde tømt skapet for å klargjøre for oppussing.

Dømt til å betale over en million kroner i erstatning ved boligsalg

Selger dømt i tingretten til å betale 1.250.000 i erstatning og prisavslag. Osloadvokatene representerte kjøper.

osloadvokatene.no/privat/prisavslag-og-erstatning-ved-boligsalg/

Krevet erstatning på kr 60.000,-

Oppdragsgiveren fikk fremlagt takstvurderinger av teppet hvor det ble vurdert å ha en verdi på kr 60.000,- Håndverkeren ble etter dette krevet å erstatte beløpet, hvilket han imidlertid avviste. Han uttalte at leiligheten skulle være klargjort av oppdragsgiver før arbeidet kunne begynne. Da dette ikke var gjort utførte han dette arbeidet selv for å unngå stans i arbeidene. Han hadde ikke blitt gjort oppmerksom på at et så verdifullt teppe lå i skapet og at det skulle behandles på en forsvarlig måte. Han innrømmet imidlertid å ha lagt teppet ute slik at det hadde blitt vått. Men han hevdet at han ikke alene var ansvarlig for det inntrufne.

Medhold i FTU

Da partene ikke klarte å komme til enighet ble saken ble brakt inn for forbrukertvistutvalget. Utvalget fant det klart at håndverkeren selv hadde forårsaket skaden og at han alene måtte være erstatningsansvarlig for denne. Etter håndverkertjenesteloven skal erstatningen svare til det økonomiske tapet forbrukeren har lidt. Utvalget la verdivurderingene til grunn for å fastsette verdien på skadetidspunktet. Men erstatningen kan imidlertid settes ned dersom den vil virke urimelig for tjenesteyteren. I en slik urimelighetsvurdering skal størrelsen på tapet sammenliknes med det tapet som vanligvis oppstår i lignende tilfeller. Utvalget kunne her ikke se at det var grunnlag for å sette ned erstatningen.


Relaterte artikler