Dårlig malerarbeid - fikk 90 000,- i erstatning!


Han hadde betalt et malerfirma 11 000,- for utvendig maling av hus. Malerarbeidet var ikke gjennomført på en tilstrekkelig fagmessig måte. Forbrukeren slapp å betale den avtalte prisen, og fikk 90 000,- i erstatning.

Malerfirmaet og forbrukeren inngikk kontrakt om malerarbeid

Malerfirmaet og forbrukeren inngikk en kontrakt om utvendig malerarbeid av forbrukerens enebolig. Vederlaget var 11 000,- og inkluderte både arbeid, to strøk av trepanel og takrenner, samt maling. Kort tid etter arbeidet var ferdigstilt, reklamerte forbrukeren på manglende maling flere steder, og nedsøling av terrasse og stoler. Forbrukeren engasjerte en takstingeniør som konstaterte at malingen boblet opp flere steder som følge av ufullstendig herding, og at det forelå en rekke andre mangler ved malerarbeidet. Takstingeniøren konkluderte med at arbeidet ikke tilfredsstilte en normal og god faglig utførelse, og anslo utbedringskostnader til 90 000,-.

Malerarbeidet ikke fagmessig utført i hht Håndverkertjenesteloven 

Forholdet reguleres av håndverkertjenesteloven. Det følger av denne loven at tjenesten skal utføres fagmessig, og at håndverkeren skal ivareta forbrukerens interesser. Videre skal tjenesteyteren veilede og samrå seg med forbrukeren i den utstrekning forholdene tilsier det. Mangel foreligger også dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som ellers er avtalt, forutsatt at avviket ikke skyldes forhold på forbrukerens side. På bakgrunn av den sakkyndige rapporten var det klart at maleroppdraget ikke var utført på en tilstrekkelig fagmessig måte, slik at håndverkertjenesten var mangelfull.

Malerfirmaets rett til å utbedre feil og mangler på malerarbeidet

Etter håndverkertjenesteloven § 24 andre ledd har tjenesteyter en selvstendig rett til å utbedre feil og mangler selv om ikke forbrukeren krever dette. Slik retting skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette.

I denne saken hadde forbrukeren gitt tjenesteyteren mulighet til å utbedre malerarbeidet, uten at han gjorde dette. Maleren hadde dermed mistet retten til å utbedre malerarbeidet.

Formålet med avtalen må være vesentlig forfeilet

Heving forutsetter at formålet med avtalen ble vesentlig forfeilet som følge av avtalen. Dette følger av håndverkertjenesteloven § 26 første ledd. Forbrukertvistutvalget uttalte at forbrukeren bare i svært liten grad kunne anses å ha noen nytte av det utførte arbeidet. Hevingsvilkåret var således oppfylt, slik at forbrukeren fikk 11 000,- tilbake.

Erstatning for utbedringskostnader

Forbrukeren har krav på erstatning for tap han blir påført som følge av mangelen, og ble tilkjent erstatning for utbedringskostnadene og utlegget til den sakkyndige. Erstatningsbeløpet var på 90 000,-.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-.
Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg kun regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål angående håndverkertjenester, kontakt advokat Ahlquist
E-post: adam.ahlquist@advokat.no eller på telefon: 934 84 835

Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.

Relevante saker:

Mangelfull parkettlegging

Erstatning for mangelfull steinlegging