Feil ved flismontering og parkettlegging kan føre til prisavslag


Har du opplevd håndverkere som ikke har utført arbeidet sitt fagmessig? Praksis viser at du som forbruker har en sterk posisjon som forbruker når du får bistand av profesjonelle håndverkere til oppussing og restaurering av hjemmet.

advokater i oslo, osloadvokater, osloadvokatene, familieadvokater, eiendomsadvokater, arbeidskontrakter, kontrakter, arbeidsforhold, permittert jobb, oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader sykdom, nav, navavslag, vold, voldsoffer, voldsoffererstatning, bistandsadvokat, voldsoffer, voldsoffererstatning, yrkesskade, jobbskade, arbeidsulykke

Faglig standard

Håndverkere skal uføre sitt arbeid fagmessig og på en slik måte at forbrukerens interesser er ivaretatt med tilbørlig omsorg. Brudd på den faglige utførelsen av arbeidet eller omsorgsplikten, vil etter håndverkertjenesteloven § 17, jf. § 5, kunne utgjøre en mangel.

Krav om fagmessig utført arbeid innebærer ikke at tjenesten er utført på perfekt måte, men at arbeidet er faglig godt. Dette må vurderes konkret, og i vurderingen skal det legges vekt på offentlige krav, standarder og oppfatninger i bransjen. Sentralt i vurderingen er også om håndverkertjenesten svarer til så vel tekniske som estetiske fagstandarder.

Det er verdt å merke seg at det også foreligger en mangel dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som ellers er avtalt, forutsatt at avviket ikke skyldes forhold på forbrukerens side, jf. hvtjl. § 17.

Praksisen fra Forbrukerklageutvalget

Vi erfarer at Forbrukerklageutvalget har truffet vedtak i den nyere tid der mangler ved utførelsen av oppdraget har medført prisavslag til fordel for forbrukeren.

Saken fra 2019, behandlet i Forbrukerklageutvalget, gjaldt et ektepar som hadde bestilt oppussingstjenester fra et snekkerfirma. Tjenesten inkluderte også bygging av nytt bad og parkettlegging. Arbeidet ble utført av en faglært som snekkerfirmaet svarte for. Totalprisen for oppdraget ble satt til omtrent 400.000 kroner. Ekteparet hadde selv bekostet flisene til badet og parketten. Oppdraget ble ferdigstilt noen måneder etter avtalen ble inngått.

Etter en tid oppdaget ekteparet sprekker i fugene og løse gulvfliser. Det ble da gjort forsøk på utbedring med fliser som var igjen, men forsøket var ikke vellykket. Kontakten med oppdragsansvarlig dro deretter ut i tid, og uten at det ble foretatt nye utbedringsforsøk. Etter noe tid gikk de kjøpte flisene ut av produksjon, slik at det ikke var mulig å få til en omlevering av dem. Ektefellene engasjerte takstmann for å undersøke manglene, meldte kravet til snekkerfirmaet og ønsket erstatning eller prisavslag som følge av den mangelfulle utførelsen av arbeidet.

Rapport fra takstmann tillagt mye vekt

Forbrukerklageutvalget synes å legge mye vekt på sakkyndige vurderinger i denne saken, og kom til at det forelå en mangel:

På bakgrunn av de fremlagte takstrapportene i saken, finner utvalget det sannsynliggjort at verken flisleggingen av baderomsgulvet eller parkettleggingen ble utført fagmessig. Innklagdes anførsler om at han frarådet klagerne å benytte de aktuelle flisene, eller at klagerne selv var klar over risikoen/utfordringen ved bruk av denne typen fliser, er ikke godtgjort. Det er heller ikke sannsynliggjort at klagerne på egen hånd skulle sørge for impregnering av flisene eller at de aksepterte parkettleggingsløsningen fordi de var redd for at det ellers ikke ville være nok parkettbord. […] Etter dette foreligger det en mangel ved håndverkertjenesten

Etter utvalgets syn hadde heller ikke utførende håndverker tilbudt seg en fullgod utbedring siden han ikke fullt ut aksepterte å dekke ekstrakostnadene ved nye fliser og ny parkett.

Prisavslaget ble satt til det ville koste for ektefellene å få rettet mangelen, omtrent 110.000 kroner.

Osloadvokatene bistår deg i forbrukertvisten

Vi har ekspertise på de rettslige kravene som stilles til håndverkerbransjen og dine rettigheter som forbruker. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.