Fukt og råte i bod


Fukt og råte i bod i fellesareal i Oslo.

Kjøp av bod i fellesareal med problemer med fukt-, råte- og muggsoppskader

En kjøper av en leilighet i en eldre bygård i Oslo oppdaget etter overtagelse et problem med fukt- råte- og muggsoppskader i de medfølgende bodene i kjelleren og reklamerte på dette til selger og selgers boligselgerforsikring. Bodene var lokalisert i det som var omtalt som fellesareal og var i en slik forfatning at det ikke var mulig å oppbevare organisk materiale i disse.

Kjøperne anførte at dette måtte være et avvik fra det avtalte og at selger måtte ha kjent til dette, spesielt grunnet omfanget av fukt og råte.

Avslag fra boligselgerforsikringsselskapet

Den første tilbakemeldingen fra boligselgerforsikringsselskapet på den fremsatte reklamasjonen var at kravet ble avslått. Begrunnelsen for dette var at selger ikke var kjent med forholdet og at det således ikke forelå en mangel da en utbedring av fukt i en eldre bygård var påregnelig for kjøper.

Videre ble det anført at bodene uansett var lokalisert i fellesarealet og således ikke var en del av salgsobjektet samt at det da var sameiets ansvar å vedlikeholde disse. Selger innhentet da også en tilbakemelding fra styret der det fremgikk at fukt i kjelleren var kjent og at de hadde planlagt å sette i gang enkelte tiltak for å utbedre dette.

På denne bakgrunn ble det hevdet fra boligselgerforsikringsselskapet at forholdet uansett ikke ville ha virket inn på kjøpsavtalen da forholdet ikke ville få noen økonomisk betydning for kjøperne.

Hvem er ansvarlig for utbedring av skader på en bod i fellesarealer?

I etterkant av denne tilbakemeldingen henvendte kjøperne seg til sameiet og ba om en erkjennelse av ansvar og om at sameiet utbedret den fukt og råte som var avdekket i bodene. Som svar på dette sa sameiet at de riktignok var ansvarlig for vedlikeholdet i fellesarealer, men de frasa seg ansvaret for de skadene som var påført bodene som følge av feil bruk og lagring utført av selger. Videre sa sameiet at dette hadde de opplyst selger om i selgers eiertid og at de hadde bedt selger om å utbedre forholdene i henhold til innhentede rapporter.

Ved hjelp av denne informasjonen, sammenholdt med at det ble avdekket at megleren hadde fått instruks fra selger om å ikke vise frem bodene på visning, ble det sendt en klage til boligselgerforsikringsselskapet der det ble argumentert for at selger hadde hatt kjennskap til forholdene og at det var tilbakeholdt opplysninger om skader på bodene. Videre ble det varslet om at saken ville bli tatt videre rettslig dersom man nå ikke fikk et tilbud fra boligselgerforsikringsselskapet.

Fukt og råte i bod

Som en følge av disse undersøkelsene, som ble utført av kjøper med bistand av advokat, valgte boligselgerforsikringsselskapet denne gang å sende en egen takstmann og da deres egen rapport forelå fikk kjøper utbetalt det fulle beløpet som var krevd allerede i første henvendelse.

For å vinne frem i saken var det således behov for å ha bistand fra en advokat som var kjent med den beste fremgangsmåten for å vinne frem med et krav.

Reklamerer til selger eller boligselgerforsikringen

Dersom du er kjøper av en bolig og finner ut at det er skader på en bod i et fellesareal eller på andre deler av fellesareal som du disponerer er det viktig at du reklamerer til selger eller boligselgerforsikringen så fort som mulig da kravet ellers kan tapes som følge av en for sent fremsatt reklamasjon.

Dersom du ønsker bistand eller har spørsmål etter kjøp av en bolig med mangler hjelper vi deg gjerne. En god håndtering av saken kan være avgjørende for å sørge for at du som kjøper får riktig oppgjør eller får mangelen utbedret av selger eller boligselgerforsikringen.

Ta kontakt med oss i Osloadvokatene

Ta kontakt med oss i Osloadvokatene dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom og bolig. Vi bistår deg gjerne i din sak.