Uriktige opplysninger om drenering ga kjøper krav på prisavslag


Lagmannsretten avsa nylig dom i en sak der kjøper krevde prisavslag fra selger fordi selger hadde avgitt uriktige opplysninger om husets dreneringssystem. Kjøper fikk tilkjent kr. 176 250 kr. i prisavslag samt dekning av sakens kostnader.

Kjøper inngikk avtale om kjøp av en bolig med selger høsten 2011. Kjøpesummen var kr. 5 015 000 og overtakelsesdato var satt til 27. oktober 2011. Selger hadde tegnet eierskifteforsikring og eiendommen ble solgt som den var. I boligsalgsrapporten ble det gitt uriktige opplysninger om dreneringen av huset, hvor det stod følgende:

Drenering mot innkjørsel er fra 2008, en side er fra 80-tallet, resterende er fra byggeår. Tg 1 og 2 Grunnmursplate på eldre del mangler topplist. Tg 2. Normal levetid på drenering er 20-60 år. Tg 1.

Dreneringen på oversiden av huset var ikke fra 2008, slik som forespeilet, men fra 1973. Kjøper oppdaget dette i forbindelse med bygging av garasje. Kjøper reklamerte like etter over forholdet. Det ble innhentet pristilbud for utbedring og kostnadene ble anslått å beløpe seg til kr. 176 250. Selger, gjennom forsikringsselskapet, avslo kravet og stevning ble brakt inn for tingretten. Tingretten ga ikke kjøper medhold i sitt krav. Saken ble anket videre til lagmannsretten.

Ikke omtvistet at selger hadde gitt feil opplysninger

Det var på det rene at selger hadde gitt uriktige opplysninger om eiendommen, ettersom selger hadde opplyst om at dreneringen på oversiden av huset var fra 2008. Spørsmålet i saken var om man kunne gå ut fra at de uriktige opplysningene hadde hatt innvirkning på avtalen og inngåelsen av den.

Selger hadde bevisbyrden

Retten presiserte at det måtte tas utgangspunkt i om de uriktige opplysningene var egnet til å virke kjøpsmotiverende. Selger hadde bevisbyrden for å bevise at så ikke var tilfellet. Tidspunktet for avtaleinngåelsen var avgjørende. Lagmannsretten fant at opplysningene om dreneringen var egnet til å virke kjøpsmotiverende.

Det ble særlig vist til at huset ble bygget i 1973 og at kjøper, uten de aktuelle opplysningene, måtte ha påregnet at levetiden til den daværende dreneringen tilsa snarlige kostnader til ny drenering. Selger hadde ikke oppfylt sin bevisbyrde i forhold til å sannsynliggjøre at avtalen ville ha blitt inngått selv om opplysningene ikke ble gitt.

Uriktige opplysninger om dreneringen utgjorde en mangel

Ettersom de feilaktige opplysningene hadde virket inn på avtalen og ikke hadde blitt korrigert i ettertid, forelå det en mangel etter avhendingsloven § 3-8. Bestemmelsen sier følgende:

(1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren.

(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på ei tydeleg måte.

Kjøper fikk prisavslag

Kjøper fikk medhold i sitt krav om prisavslag på kr. 176 250. I tillegg måtte selger dekke sakens kostnader.

# uriktige opplysninger om dreneringen

 


Relaterte artikler